ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024 s termínom prijatia 1. 9. 2023 sa uskutoční v dňoch od 9. 5. - 12. 5. 2023 v čase od 9,00 do 11,00 hodiny v materskej škole - prvý pavilón. 

Možnosti doručenia žiadosti: osobne, poštou, elektronicky.

Prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré v zmysle § 59 zákona 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
- dovŕšili piaty rok veku - povinné predprimárne vzdelávanie,
- pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní - odklad,
- ak dieťa dovŕši k 31. 8. 2023 - 3 roky (mladšie deti sú prijímané pri naplnení kapacity - bez plienok),
- súrodenci detí už navštevujúcich materskú školu,
- deti s trvalým pobytom v našej obci. 

Zákonný zástupca predloží:
- vyplnenú žiadosť, podpísanú obidvomi zákonnými zástupcami,
- potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti,
- doplnenú o údaj o očkovaní/neočkovaní dieťaťa,
- podpísaný informovaný súhlas na spracovanie osobných údajov.

Pri prijímaní dieťaťa je zákonný zástupca povinný informovať riaditeľku o špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách dieťaťa. V opačnom prípade pri zistení skutočností po nástupe dieťaťa do materskej školy bude dieťaťu prerušená dochádzka do zariadenia alebo bude dochádzka upravená na diagnostický pobyt.

V prípade nevyhovujúceho termínu sa môže zákonný zástupca objednať na nižšie uvedenom telefónnom čísle, najneskôr do 31. 5. 2023.
Tlačivá na stiahnutie nájdete v prílohe nižšie alebo obdržíte pri osobnej návšteve v materskej škole.

Kontakt: riaditeľka Mgr. Eva Fartelová - 0910 923 052

POKRAČOVANIE PLNENIA POVINNÉHO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

Ak sa zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dovŕši k 31. 8. 2023 šesť rokov rozhodne, že jeho dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť a bude pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania, predkladá vedeniu materskej školy:

 1. žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

2. písomným súhlasom príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

3. písomným súhlasom všeobecného lekára pre deti a dorast,

4. informovaný súhlas zákonného zástupcu.


POZOR!

To však neznamená, že sa zákonný zástupca s dieťaťom nemusí zúčastniť zápisu do prvého ročníka ZŠ.  

Potrebné dokumenty nájdete v prílohe nižšie.

ZARADENIE DETÍ Z UKRAJINY DO MATERSKEJ ŠKOLY

Pri žiadosti o zaradenie dieťaťa z Ukrajiny do materskej školy musia rodičia predložiť:

1. doklad preukazujúci, že majú status osoby, ktorej bolo udelené dočasné útočisko alebo sa začalo konanie o udelenie azylu,

2. predložiť vypísanú Žiadosť o zaradenie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (príloha nižšie),

3. predložiť Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (príloha nižšie). 

OZNAM!


Riaditeľstvo Materskej školy v Pustých Úľanoch,

na základe rozhodnutia zriaďovateľa Materskej školy v Pustých Úľanoch oznamuje,

že materská škola bude od 21. 2.  do 26. 2. zatvorená

z dôvodu pretrvávajúcich respiračných chorôb.

Prevádzka sa začne 27. 2. 2023.


2% PRE NAŠU/VAŠU MATERSKÚ ŠKOLU

Touto cestou by som Vás chcela požiadať o darovanie 2% z Vašich daní pre materskú školu (RZ pri MŠ Pusté Úľany). Tlačivá nájdete v prílohe, prípadne sú k dispozícii v šatni pri každej triede. Vyplnené tlačivá môžete odovzdať  svojim triednym učiteľkám.
 
Ďakujeme pekne za každý príspevok. 


Zmena v poskytovaní dotácií na stravu

v súlade so zmenou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s účinnosťou od 01.01.2023 sa mení poskytovanie dotácií na stravu v prípade detí, ktorým je dotácia na stravu poskytovaná z titulu neuplatnenia si daňového bonusu na dieťa.

Vzhľadom na predmetnú novelu zákona o dani z príjmov, oprávnenosť dieťaťa na poskytnutie dotácie na stravu jeho zákonný zástupca preukazuje zriaďovateľovi školy novým čestným vyhlásením, v ktorom vyhlasuje, že na toto dieťa nebude uplatnený nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 18 rokov veku.

V nadväznosti na uvedené Vám v prílohe predkladáme upravené čestné vyhlásenie o neuplatnení si daňového bonusu na dieťa, ktoré je pre zákonných zástupcov detí z Ukrajiny preložené aj do ukrajinského jazyka. Upravené čestné vyhlásenia, ako aj informácie o zmenách v poskytovaní dotácií na stravu od 01.01.2023 sú zverejnené aj na webovom sídle ústredia: 

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-a-statne-socialne-davky/dotacie-pre-deti-na-stravu-a-skolske-potreby/poskytovanie-dotacii-na-stravu-od-01.01.2023.html?page_id=1235525

https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/dotacie-pre-deti-1.html?page_id=268778

Čestné prehlásenia si môžete stiahnuť v prílohe nižšie.

OZNAM 

PRERUŠENÁ PREVÁDZKA

Riaditeľstvo Materskej školy v Pustých Úľanoch v súlade s odporúčaním RÚVZ v Galante

a zriaďovateľom materskej školy, prerušuje prevádzku z dôvodu pokračujúceho chrípkového ochorenia

 od 14. 12. - 16. 12. 2022.

Prevádzka sa začne 19. 12. 2022 (v pondelok).

OZNAM - VIANOCE

Riaditeľstvo Materskej školy v Pustých Úľanoch oznamuje zákonným zástupcom detí, že prevádzka materskej školy bude v čase vianočných sviatkov prerušená od 23. 12. 2022 do 8. 1. 2023.

 Prevádzka sa začne 9. 1. 2023. 

OZNAM

Riaditeľstvo Materskej školy v Pustých Úľanoch v súlade s odporúčaním RÚVZ v Galante

a zriaďovateľa materskej školy, prerušuje prevádzku z dôvodu chrípkového ochorenia

od 8. 12. - 12. 12. 2022.

Prevádzka sa začne 13. 12. 2022 (v utorok).

MILÍ RODIČIA


Spoločnosť Boni Fructi, od ktorej naša materská škola odoberá čerstvé ovocie, usporadúva

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

Kto by mal záujem o túto mimoškolskú aktivitu (výlet), môže sa prihlásiť u triednych pani učiteliek.

Bližšie informácie v priložených prílohách.

Doprava vlastná.

Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole - Dodatok č. 2 k VZN 2/2020

Ďakujeme všetkým rodičom a zamestnancom materskej školy, ktorí sa zapojili opäť do charitatívnej akcie "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Balíčky tento rok poputujú do DSS ( Domov sociálnych služieb) Pokoj vo Voderadoch a RDS (Ružinovský domov seniorov ) v Bratislave, kde odvoz zabezpečila p. Deáková. Tento rok je zbierka o čosi nižšia, kvôli vysokej chorobnosti, ale určite to nič nemení v tom, že starčekovia budú mať vianočný deň o čosi krajší.  

Milí rodičia, aj v tomto roku sa v mesiaci december zapájame do charitatívnej akcie "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok", ak  by mal niekto záujem prispieť balíčkom, môže osloviť triedne učiteľky.

Ďakujeme 

          PONOŽKOVÝ OKTÓBER

V mesiaci október sa naša materská škola zapojila do zbierky ponožiek pre ľudí bez domova. Vďaka pomoci rodičov sa vyzbieralo 40 párov ponožiek, ktoré určite potešia ľudí v núdzi, v tomto studenom ročnom období. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili a p. uč. Bacigálovej, ktorá ponožky odovzdala v zariadení Nocľaháreň Sv. Vincenta De Paul, v Bratislave. 

Vážení rodičia, milí naši škôlkari !ČO POTREBUJEM ?                                                                                                                                    

1. prezúvky

2. hrebeň

3. umelý hrnček na čaj

4. pyžamo

5. hygienické vreckovky

6. len predškoláci - umelý pohár, zubná kefka, zubná pasta, tričko a tepláky na cvičenie

7. vankúš na spanie

8. náhradné oblečenie

9. uterák

10. prefotenú kartičku poistenca

Prosíme rodičov, aby všetky osobné veci deťom označili menovkou. 

Zoznam detí sa nachádza v každej triede na vchodových dverách:

- Lienky: malé deti

- Mravčekovia: stredné mladšie deti

- Včielky: stredné staršie deti 

- Motýliky: veľké deti / predškoláci /

Bližšie informácie rodičom poskytnú triedne učiteľky.

                    Oznámenie !

V súlade s rozhodnutím a pokynmi Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 22. 5. 2020, po dohode so zriaďovateľom Obce Pusté Úľany o podmienkach a možnostiach Materskej školy v Pustých Úľanoch a na základe záujmu rodičov oznamujeme, že od 1. júna 2020 sa Materská škola v našej obci otvára a obnovuje sa jej výchovno-vzdelávací proces.

POKYNY PRE RODIČOV:

1. Prevádzka MŠ v každej skupine /triede/ bude od 6.30-15.30 hodiny.

2. Preberať deti môže len ten, kto žije v spoločnej domácnosti s dieťaťom.

3. Hygienicko-epidemiologické opatrenia: 

- Rodič aj dieťa pri vstupe do šatne musia mať rúško. Rodič zabezpečí rezervné rúško do skrinky, alebo krabičky dieťaťa. V triede a počas pobytu na škol. dvore dieťa rúško nemusí mať.

- Rodič si dezinfikuje ruky a zabezpečí dezinfekciu rúk dieťaťa.

- Rodič sa v šatni nezdržuje viac ako 10 minút.

- Dieťa sprevádza sám, bez sprievodu inej osoby.

- Rodičia budú dodržiavať odstupy.

- Rodič odovzdá dieťa učiteľke a počká, kým mu učiteľka zmeria teplotu /do 37,2/ a vykoná ranný filter. Dieťa s vyššou telesnou teplotou učiteľka nepreberie.

- Rodič pri nástupe do MŠ predkladá každý deň vyplnené prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa pre MŠ /viď pod textom/, alebo tlačivo je umiestnené v šatni každej triedy.

– Dieťa si z domu nebude nosiť žiadne hračky, stravu ani iné predmety.

- V prípade podozrenia na COVID-19 alebo iné ochorenie je rodič povinný informovať učiteľku. 

- Ak rodič nenapíše do prehlásenia pravdu a zamlčí ochorenie, ide o priestupok, ktorý sa trestá pokutou.

 ZA SPOLUPRÁCU V TOMTO ZLOŽITOM OBDOBÍ


Milí rodičia!

V súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva SR a Ústredného krízového štábu sa otvoria materské školy od 1. júna 2020. Pracovať sa bude v obmedzených podmienkach a preto budú prednostne prijaté deti rodičov, ktorí pracujú v prvej línii, predškoláci a ďalej stredňáci. Maláčikovia budú prijatí len ak sa nenaplní kapacita tried. Prosím mamičky, ktoré sú na materskej dovolenke, aby deti nenahlasovali. Za pochopenie ďakujem a tešíme sa na naše deti.

Riaditeľka MŠ    A. KašubováMilé mamičky!

Blíži sa Váš sviatok "Deň matiek", ktorý budeme oslavovať tento rok netradične a výnimočne, preto mi dovoľte, aby som Vás pozdravila. Dovolím si povedať, že i Vy mamy ste v tomto období v prvej línii. Prebrali ste veľa ďalších úloh a profesií. Stali ste sa aj učiteľkami a preto Vám ďakujeme za Vašu pomoc pri plnení aktivít s deťmi.

Milé mamičky, keďže Vám deti nemôžu vyjadriť vďaku, dovolíme si povedať to za nich:

"Ďakujem ti mamička za dar života, za lásku, ktorou ma zahŕňaš, za starostlivosť, za nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. Ďakujem, že mám tú najlepšiu mamičku na svete ......."

Veľa zdravia a lásky všetkým želá riaditeľka a pedagogický kolektív MŠ.


Riaditeľstvo MŠ v Pustých Úľanoch v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do MŠ na šk. rok 2020/2021 sa bude konať v dňoch 5. a 6. mája 2020 bez osobnej prítomnosti detí. Rodičia si môžu tlačivo "Žiadosť o prijatie do MŠ" stiahnuť na našej stránke /viď dole/, alebo tlačivo žiadosti obdržia v týchto dňoch v priestoroch MŠ. Vyplnenú žiadosť odovzdajú v materskej škole nasledovne:

 5. 5. 2020 od 10.00 hod. do 11.00 hod., alebo 6. 5. 2020 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 


Zápis detí sa bude vykonávať s dôrazom na dodržanie hygienicko epidemiologických opatrení. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude pri zápise vyžadovať. Zapisovať sa budú deti, ktoré dovŕšili vek 3 roky, ak to umožní kapacita MŠ budú prijaté aj mladšie deti, ktoré sú pred dovŕšením 3 rokov a majú zvládnuté základné hygienické návyky a samoobslužné činnosti. 

        Tešíme sa na Vás :)     

                                                                                                     riaditeľka A. Kašubová      Oznam

Riaditeľstvo Materskej školy v Pustých Úľanoch, oznamuje zákonným zástupcom detí, že v období prerušenia prevádzky MŠ a výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie vyhlásenej Vládou SR uznesením č. 111 z 11. marca 2020 sa príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ / za "pobyt" 14.50,- eur/ neuhrádza.

Milí rodičia!

Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje, že vzhľadom k ďalšiemu prerušeniu prevádzky budú p. učiteľky od 1. 4. 2020, pre deti pripravovať rôzne aktivity online, pre jednotlivé vekové skupiny. Aktivity budú prebiehať cez aplikáciu WhatsApp. Chceme aspoň takýmto spôsobom plniť Školský vzdelávací program. Jednotlivé aktivity budú prispôsobené domácim podmienkam. Nechceme Vás zaťažovať zložitými úlohami, ostatné nás počkajú, keď sa vrátime do materskej školy. Prosíme buďte nám nápomocní, za čo Vám ďakujeme. Touto zábavnou formou si vyplníte svoj čas s deťmi a budete rozvíjať ich poznatky, zručnosti a návyky. Ide o mimoriadnu situáciu, na ktorú materská škola nie je dostatočne technicky pripravená. A preto p. učiteľky budú pracovať s vlastnými mobilnými telefónmi. V takomto prípade Vás prosíme neposielajte nám spätnú väzbu - práce detí, ale si ich odkladajte a prinesiete ich, keď sa znovu otvoria brány materskej školy.

Veľa zdravia, Vám všetkým želajú riaditeľka a pedagogický kolektív MŠ v Pustých Úľanoch.       

UPOZORNENIE!

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov - rodičov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili OČR, že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie. Ide o nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac.

Formulár nájdete na web. stránke Sociálnej poisťovni.

Vážení rodičia budúcich škôlkarov!

Zápis detí do MŠ na šk. rok 2020/2021 by sa mal uskutočniť v mesiaci máj/2020.

Bližšie informácie poskytneme priebežne podľa pokynov Ministerstva školstva SR.

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie sú uvedené v Úvode na našej stránke.


Vážení rodičia budúcich prváčikov!

Zápis žiakov do 1. ročníka na šk. rok 2020/2021 sa bude konať podľa pokynov Ministerstva školstva SR.

Na zápis je potrebné:

rodný list dieťaťa, resp. fotokópiu, preukaz totožnosti zákonného zástupcu, vyplnený dotazník a zápisný lístok, ktorí ste obdržali v MŠ, alebo ho vytlačíte zo stránky ZŠ.

Pri zápise je možné objednať si základnú sadu zošitov a učebných pomôcok pre 1. ročník v celkovej sume 25,-eur.

Bližšie informácie treba sledovať na stránke ZŠ.


Čo by mal vedieť budúci prvák?

Podľa skúseností Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie /CPPPP/, nie všetky 6-ročné deti sú schopné v tomto veku zvládnuť nároky 1. triedy bez vážnejších problémov. Fyzickú /telesnú/ zrelosť posúdia detskí lekári /pediatri/ pri predškolských zdravotných prehliadkach. Psychickú /duševnú/ zrelosť posudzujú bezplatne na žiadosť rodiča psychológovia z CPPPP.

BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

- samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať si šnúrky, samostatne sa najesť a obslúžiť na WC, správne vyslovovať všetky hlásky, vyjadrovať sa plynulo aj v zložitejších vetách, kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené, nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi,  vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary, poznať základné farby, spočítať predmety do "päť", rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsah, naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku, vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach, orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo".  

AKO BY SA MAL BUDÚCI PRVÁK SPRÁVAŤ:

-vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút, začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha, na nové prostredie a druhé osoby si zvyká bez väčších problémov /neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká/, väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý, plačlivý.


Informácie k zápisu do 1. ročníka ZŠ

- zápis do 1. ročníka je pre deti, ktoré dovŕšia do 31. 8. šiesty rok veku

- rodič vyplní zápisný lístok s dotazníkom, ktorého tlačivo si môžu vyzdvihnúť v MŠ, alebo ZŠ, alebo stiahnuť z web. stránky ZŠ v časti "dokumenty, rôzne,..." a privedie dieťa na zápis do ZŠ, v určenom termíne. 

- ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne, alebo duševne primerane vyspelé, môže rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa písomne požiadať pri zápise riaditeľa školy o odloženie začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.

- rozhodnutie o odklade vydá rodičovi alebo zákonnému zástupcovi riaditeľ školy na základe odporúčania školského špeciálneho pedagóga alebo pedagogicko-psychologickej poradne.

- ak rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby do školy bolo výnimočne prijaté dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka /september-december/, k žiadosti priloží vyjadrenie pedagogicko-psychologickej poradne a pediatra /detského lekára/.

-ak sa u žiaka 1. ročníka ZŠ v priebehu prvého polroku školského roka prejaví nedostatočná telesná alebo duševná vyspelosť na školskú dochádzku, riaditeľ školy po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka a vyjadrení pedagogicko-psychologickej poradne dodatočne odloží plnenie povinnej školskej dochádzky na nasledujúci školský rok. Rozhodnutie o dodatočnom odklade vydá riaditeľ školy.Prerušenie prevádzky MŠ

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa ustanovenia ß3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR, na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a šk. zariadeniach od 11. 3.-29.3.2020 a zároveň nová vláda, pod vedením nového ministra školstva prerušuje vyučovanie od 30. 3. 2020 do odvolania.

                     STRAVNÉ

- sa platí poštovou poukážkou, vždy do 10. dňa v kalendárnom mesiaci

- vyúčtovanie bude uskutočnené podľa dohody s vedúcou školskej jedálne p. Nováčikovou

- dieťa sa zo stravy odhlasuje najneskôr do 8.oo hod. ráno v daný deň

Kontakt: budova MŠ 031/78 45 120 a elokovaná trieda Včielky 0911/443 456 - školská jedáleň


POZOR: zmena čísla účtu do školskej jedálne

Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom zmenu čísla účtu od decembra 2019:

SK80 0200 0000 0042 1721 0859