MILÍ RODIČIA


Spoločnosť Boni Fructi, od ktorej naša materská škola odoberá čerstvé ovocie, usporadúva

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

Kto by mal záujem o túto mimoškolskú aktivitu (výlet), môže sa prihlásiť u triednych pani učiteliek.

Bližšie informácie v priložených prílohách.

Doprava vlastná.

Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole - Dodatok č. 2 k VZN 2/2020

Informácie k nástupu detí do MŠ v šk. roku 2022/2023

Informácia k poskytnutiu dotácií na stravu

Čestné vyhlásenia môžu zákonní zástupcovia vložiť do schránky v materskej škole do 9. 8. 2022.   


POKRAČOVANIE PLNENIA POVINNÉHO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA - "ODKLAD"

Ak sa zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dovŕšilo do 31. 8. šesť rokov rozhodne, že jeho dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť a bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania predkladá vedeniu materskej školy žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania spolu s:

2. písomným súhlasom príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

3. písomným súhlasom všeobecného lekára pre deti a dorast

4. informovaným súhlasom zákonného zástupcu

To však neznamená, že sa zákonný zástupca s dieťaťom nemusí zúčastniť zápisu do prvého ročníka ZŠ.

Zaradenie detí z Ukrajiny do materskej školy

Pri žiadosti o zaradenie dieťaťa z Ukrajiny do materskej školy musia rodičia predložiť:

1. doklad preukazujúci, že majú status osoby, ktorej bolo udelené dočasné útočisko alebo sa začalo konanie o udelenie azylu

2. predložiť vypísanú Žiadosť o zaradenie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (príloha nižšie)

3. predložiť Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (príloha nižšie)

Zápis detí do materskej školy 

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 s termínom prijatia 1. 9. 2022 sa uskutoční od 9. 5. - 13. 5. 2022 v čase od 16,00 do 17,00 hod. v materskej škole - pavilón Motýľov.

S dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení v priestoroch vstupného pavilónu.

Možnosti doručenia žiadosti: osobne, poštou, elektronicky.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je nutné doručiť najneskôr do 31. 5. 2022.

Prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré v zmysle vyhlášky č. 438/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.:

- dovŕšili piaty rok veku - povinná predškolská dochádzka

- pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní - odklad

- ak dieťa dovŕši k 1. 9. 2022  - 3 roky (mladšie deti sú prijímané pri nenaplnení kapacity)

- súrodenci detí už navštevujúcich materskú školu

- deti s trvalým pobytom v našej obci


Kontakt: riaditeľka Mgr. Eva Fartelová - 0910 923 052

Ďakujeme všetkým rodičom a zamestnancom materskej školy, ktorí sa zapojili opäť do charitatívnej akcie "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Balíčky tento rok poputujú do DSS ( Domov sociálnych služieb) Pokoj vo Voderadoch a RDS (Ružinovský domov seniorov ) v Bratislave, kde odvoz zabezpečila p. Deáková. Tento rok je zbierka o čosi nižšia, kvôli vysokej chorobnosti, ale určite to nič nemení v tom, že starčekovia budú mať vianočný deň o čosi krajší.  

Milí rodičia, aj v tomto roku sa v mesiaci december zapájame do charitatívnej akcie "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok", ak  by mal niekto záujem prispieť balíčkom, môže osloviť triedne učiteľky.

Ďakujeme 

          PONOŽKOVÝ OKTÓBER

V mesiaci október sa naša materská škola zapojila do zbierky ponožiek pre ľudí bez domova. Vďaka pomoci rodičov sa vyzbieralo 40 párov ponožiek, ktoré určite potešia ľudí v núdzi, v tomto studenom ročnom období. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili a p. uč. Bacigálovej, ktorá ponožky odovzdala v zariadení Nocľaháreň Sv. Vincenta De Paul, v Bratislave. 


                                          Vážení rodičia, milí škôlkari !

Školský rok 2021/2022 a prevádzka Materskej školy sa začína dňa 2.9.2021 /štvrtok/, v prevádzkovom čase od 6.30 hod.-16.00 hod. Príchod je možný do 8.30 hod.

Na pozíciu p. riaditeľky bola vymenovaná Mgr. Eva Fartelová, na miesto zástupkyne p. riad. Bc., Mgr. Lucia Ďurišová, obidvom prajeme veľa pracovných úspechov v novej funkcii.

Ďaľšia zmena je prerábka priestorov po zdravotných ambulanciách na triedu, pre elokovanú triedu Včielok, ktorá sa nachádza do odvolania v priestoroch základnej školy. Na jeseň by sa mala trieda Včielok presťahovať do budovy materskej školy.

Zoznam detí sa nachádza v každej triede na vchodových dverách.

- Lienky - malé deti
- Mravčekovia - stredné mladšie deti
- Včielky - stredné staršie deti 

- Motýliky - veľké deti /predškoláci/


ČO POTREBUJEM ?

1. prezuvky
2. hrebeň
3. umelý hrnček
4. pyžamo
5. hygienické vreckovky
6. vankúš na spanie
7. náhradné oblečenie
8. rúško do skrinky /do vrecka/
9. vrecko na náhradné oblečenie a vrecko s oblečením na TV t. j. na cvičenie - LEN PREDŠKOLÁCI

Prosíme rodičov, aby všetky osobné veci deťom označili menovkou.
Zakázané je nosiť do materskej školy hračky, jedlo a pitie z domu, z hygienických dôvodov.

Pri vstupe do budovy vyplnia rodičia tlačivá, ktoré obdržia v šatni tried. Prosíme rodičov, aby čas strávený v priestoroch MŠ obmedzili na minimum a dodržiavali hygienicko-epidemiologické nariadenia. Deti do 6 rokov nemusia mať pri vstupe do budovy prekryté horné dýchacie cesty rúškom, ani byť testované pokiaľ neprejavujú žiadne známky ochorenia.  
Bližšie informácie poskytnú rodičom triedne učiteľky.

Tento školský rok prechádza výraznou zmenou, kedy sa naša p. riaditeľka Anna Kašubová rozhodla skončiť vo funkcii na pozícii riaditeľky Materskej školy v Pustých Úľanoch po 27 rokoch. 

Za jej obetavú prácu, jej patrí veľká vďaka.

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK. ROK 2021/2022

Zápis do MŠ na šk. rok 2021/2022 sa bude konať, bez prítomnosti dieťaťa dňa:

12. 5. 2021 od 9.00 hod.-11.30 hod.

13. 5. 2021 od 16.00 hod.-17.00 hod.

Tešíme sa na Vás :)

Tlačivo: ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA

Zápis do 1. ročníka na šk. rok 2021/2022

Vážení rodičia,

fyzický zápis do 1.ročníka sa uskutoční 28.4.2021 (streda) od 15:00 hod. do 16:30 hod. v areáli ZŠ Pusté Úľany a 29.4.2021 (štvrtok) od 16:00 hod. do 17:30 hod. v areáli ZŠ Pusté Úľany.

Pri zápise je možné zakúpiť školské pomôcky pre žiaka v hodnote 25,00 €

Počas fyzického zápisu vás žiadame dodržiavať všetky epidemiologické nariadenia hlavného hygienika SR.

K dátumu fyzického zápisu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Zápis detí do 1. ročníka sa koná elektronickou formou vyplnením a odoslaním elektronickej prihlášky na https://moja.skolanawebe.sk/skola/zspusteulany/prihlaska_zs do 27.04.2021

Po vyplnení a odoslaní prihlášky elektronickou formou zákonný zástupca prihlášku, ak má možnosť, vytlačí a podpíše, ak túto možnosť nemá, ním odoslanú prihlášku vytlačí škola a pri fyzickom zápise v škole ju podpíše. Ak tieto možnosti nemá, prihlášku si môže vyzdvihnúť v priebehu mesiaca apríl u pani M. Slobodovej (00 421 910 943 601).

K fyzickému zápisu je potrebné priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

Ak bude v čase konania zápisu pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

Ak chcete požiadať odklad dieťaťa, postupujte nasledovne:

Požiadate riaditeľku /riaditeľa/ materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, podaním písomnej žiadosti, ktorú adresujete riaditeľke /riaditeľovi/ škôlky. Označíte ju "Žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania".

Priložíte:

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
  • písomný súhlas pediatra
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Milí rodičia!

Prosíme Vás o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb. Potrebné tlačivá si môžete vyzdvihnúť u p. učiteliek.

Ďakujeme!   

                                                Vážení rodičia!

Na základe odporúčania RÚVZ v Galante, podľa COVID automatu, v zmysle platného rozhodnutia Ministerstva školstva SR a po zasadnutí krízového štábu obce Pusté Úľany

                                                   starosta obce Ing. Henrich Čambál

rozhodol od dňa 22. 3. 2021 o prezenčnej forme výchovy a vzdelávania pre všetky deti materskej školy.

Zákonní zástupcovia sú povinní prísne dodržiavať protiepidemiologické opatrenia:

- vyplniť a podpísať čestné vyhlásenie

- preukázať sa negat. testom, nie starším ako 7 dní

- používať respirátor

- zabezpečiť rúško pre dieťa

                                                                                               riaditeľka: Anna Kašubová


Zápis do 1. ročníka ZŠ na šk. rok 2021/2022

Važení rodičia budúcich prváčikov,

oznamujeme Vám, že zápis do 1. ročníka ZŠ sa koná elektronickou formou do 25. 4. 2021. Prihláška  sa nachádza dole v linku. Bližšie informácie nájdete na stránke Základná škola Pusté Úľany.  

                          https://moja.skolanawebe.sk/skola/zspusteulany/prihlaska_zs


                                                 PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY OD 15. 2. 2021

Riaditeľstvo MŠ oznamuje zákonným zástupcom, že v súlade s nariadeniami Ministerstva školstva, RÚVZ v Galante a vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii v našom okrese, starosta obce Ing. Henrich Čambál rozhodol otvoriť prevádzku MŠ od 15. 2. 2021 len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Rozhodnutie platí do odvolania.

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K OTVORENIU MŠ OD 18. 1. 2021

Riaditeľstvo MŠ v Pustých Úľanoch oznamuje zákonným zástupcom, že v súlade s rozhodnutím Ministra školstva zo dňa 11. 1. 2021 vyplýva, že MŠ môžu navštevovať deti:

- zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre

- deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Sledujte naďalej naše oznamy, ktoré sa vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii môžu meniť.

Ďakujeme za pochopenie.

OTVORENIE PREVÁDZKY MŠ

Riaditeľstvo MŠ v Pustých Úľanoch v zmysle Uznesenia vlády SR, ÚVZ a Usmernenia Ministra školstva SR zo dňa 4. 1. 2021 a rozhodnutím zriaďovateľa - Obce Pusté Úľany oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ sa začne 18. 1. 2021.

MŠ nie je povinná, preto vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii je na rozhodnutí rodičov, aby zvážili dochádzku dieťaťa do ukončenia lockdownu, t. j. 24. 1. 2021.

Odporúčame rodičom, ktorí budú sprevádzať dieťa do MŠ, aby sa zúčastnili testovania.     

Tešíme sa na Vás. Riaditeľka MŠ.           

 

Riaditeľstvo Materskej školy v Pustých Úľanoch oznamuje, že od 21. 12. 2020-18. 1. 2021 bude prerušená prevádzka materskej školy. 

Materská škola od 3. 11. 2020 naďalej pokračuje v prevádzke v čase od 6.30-16.00 hod., vo svojich triedach do odvolania.    

                       

                    Usmernenia zo dňa 2. 11. 2020

Vážení rodičia, prinášame vám usmernenia k aktuálnym opatreniam v súvislosti s celoplošným testovaním, ktoré vydalo Ministerstvo školstva zo dňa 2. 11. 2020:

- každá  trieda bude mať v šatni pripravené tlačivo: "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa", ktoré rodič pred vstupom dieťaťa do triedy vyplní.

- rodič sa preukáže so svojim negatívnym výsledkom testovania na COVID-19 triednej uč.

- rodič, alebo člen rodiny žijúci v spoločnej domácnosti s dieťaťom, s pozitívnym výsledkom testovania na COVID-19, musí ostať v karanténe 10 kalendárnych dní, so všetkými členmi spoločnej domácnosti.

- rodič, ktorý sa nezúčastnil testovania si nechá dieťa 10 kalendárnych dní doma. 


Vážení rodičia!


Rešpektujúc opatrenia hygienickej komisie SR s ohľadom na pretrvávajúce ochorenie COVID-19 Vám oznamujem, že rodičovské združenie zatiaľ nie je možné uskutočniť. Preto mi dovoľte, aby som Vás touto cestou privítala v novom školskom roku 2020/2021 a zároveň, Vás oboznámila s niektorými informáciami týkajúcimi sa prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu:

 1. Prevádzka MŠ od 6.30-16.30 hod.

2. Deti sa do 7.00 hod. prijímajú v 1. pavilóne v tr. Lienky. Od 15.00 hod. sa preberajú vo svojich  triedach a od 15.30 hod. v tr. Lienky.

3. Rodič je povinný preštudovať Školský poriadok a podpísať prehlásenie, ktoré je umiestnené v šatni. 

4. Rodičovský príspevok za dieťa I. a II. polrok je v sume 10,-eur jednotlivo. 

5. Neprítomnosť dieťaťa nahlásiť do 8.00 hod. na t. č. 031/78 45 120

6. Rodičia zabezpečia pranie posteľnej bielizne a pyžamka.

7. Uteráky sa zatiaľ nepoužívajú.

8. Žiadame rodičov, aby sa správali zodpovedne a dodržiavali hyg. opatrenia /dezinfekcia rúk, nosenie rúška, kontrolovať zdrav. stav dieťaťa/.

9. Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ a stravy uhradiť do 10-teho dňa v mesiaci /predškoláci poplatky neuhrádzajú, len režijné náklady-stravu/.

10. Podávať lieky nie sú učiteľky oprávnené.

11. P. uč. poskytujú odborné poradenstvo.

12. Spolupracujeme s CPPP /Centrum pedagogicko-psychologickej poradne/ v Galante a Logopedickým centrom v Galante.

13. Priniesť podľa možnosti kancelársky papier, papiere na kreslenie, kvety, papierové vreckovky.

14. Uhradiť pracovné zošity predškolákom /4,- eurá/ a starším deťom strednej triedy /3,-eurá/. 

15. Od októbra-tanečný krúžok-predškoláci.

16. Oboznámiť sa s Plánom aktivít, Programom dňa, Jedálnym lístkom /v šatni na nástenkách/. 

17. V prípade potravinovej intolerancie dieťaťa- nahlásiť tr. učiteľkám.

18. Predškoláci-cvič. úbor-tričko a krátke nohavice.


Vážení rodičia, želám nám všetkým, aby sme toto náročné obdobie vzájomnou spoluprácou zvládli a prajem Vám pevné zdravie.

Riad. Kašubová a pedagogický kolektív MŠ. 

Vážení rodičia, milí naši škôlkári !

Školský rok 2020/2021 a prevádzka MŠ sa začína v stredu 2. 9. 2020, v prevádzkovom čase od 6. 30 hod. - 16. 30 hod.. Deti prichádzajú do 8.30 hod., kedy sa MŠ z bezpečnostných dôvodov zamyká. ČO POTREBUJEM ?                                                                                                                                    

1. prezúvky

2. hrebeň

3. umelý hrnček na čaj

4. pyžamo

5. hygienické vreckovky

6. len predškoláci - umelý pohár, zubná kefka, zubná pasta, tričko a tepláky na cvičenie

7. vankúš na spanie

8. náhradné oblečenie

9. rúško do skrinky - krabičky

Prosíme rodičov, aby všetky osobné veci deťom označili menovkou. 

Zoznam detí sa nachádza v každej triede na vchodových dverách:

- Lienky: malé deti

- Mravčekovia: stredné mladšie deti

- Včielky: stredné staršie deti / v priestoroch ZŠ /

- Motýliky: veľké deti / predškoláci /

Pri vstupe do budovy MŠ vyplnia rodičia informačné tlačivá ohľadne ochorenia COVID - 19, ktoré obdržia v šatni tried.

Prosíme rodičov, aby celkový čas zdržiavania sa v priestoroch MŠ obmedzili na minimum a dodržiavali hygienicko-epidemiologické nariadenia. Dieťa sprevádza len 1 rodič, alebo splnomocnená osoba bez sprievodu iných osôb, s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom.

Bližšie informácie rodičom poskytnú triedne učiteľky.

                    Oznámenie !

V súlade s rozhodnutím a pokynmi Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 22. 5. 2020, po dohode so zriaďovateľom Obce Pusté Úľany o podmienkach a možnostiach Materskej školy v Pustých Úľanoch a na základe záujmu rodičov oznamujeme, že od 1. júna 2020 sa Materská škola v našej obci otvára a obnovuje sa jej výchovno-vzdelávací proces.

POKYNY PRE RODIČOV:

1. Prevádzka MŠ v každej skupine /triede/ bude od 6.30-15.30 hodiny.

2. Preberať deti môže len ten, kto žije v spoločnej domácnosti s dieťaťom.

3. Hygienicko-epidemiologické opatrenia: 

- Rodič aj dieťa pri vstupe do šatne musia mať rúško. Rodič zabezpečí rezervné rúško do skrinky, alebo krabičky dieťaťa. V triede a počas pobytu na škol. dvore dieťa rúško nemusí mať.

- Rodič si dezinfikuje ruky a zabezpečí dezinfekciu rúk dieťaťa.

- Rodič sa v šatni nezdržuje viac ako 10 minút.

- Dieťa sprevádza sám, bez sprievodu inej osoby.

- Rodičia budú dodržiavať odstupy.

- Rodič odovzdá dieťa učiteľke a počká, kým mu učiteľka zmeria teplotu /do 37,2/ a vykoná ranný filter. Dieťa s vyššou telesnou teplotou učiteľka nepreberie.

- Rodič pri nástupe do MŠ predkladá každý deň vyplnené prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa pre MŠ /viď pod textom/, alebo tlačivo je umiestnené v šatni každej triedy.

– Dieťa si z domu nebude nosiť žiadne hračky, stravu ani iné predmety.

- V prípade podozrenia na COVID-19 alebo iné ochorenie je rodič povinný informovať učiteľku. 

- Ak rodič nenapíše do prehlásenia pravdu a zamlčí ochorenie, ide o priestupok, ktorý sa trestá pokutou.

 ZA SPOLUPRÁCU V TOMTO ZLOŽITOM OBDOBÍ


Milí rodičia!

V súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva SR a Ústredného krízového štábu sa otvoria materské školy od 1. júna 2020. Pracovať sa bude v obmedzených podmienkach a preto budú prednostne prijaté deti rodičov, ktorí pracujú v prvej línii, predškoláci a ďalej stredňáci. Maláčikovia budú prijatí len ak sa nenaplní kapacita tried. Prosím mamičky, ktoré sú na materskej dovolenke, aby deti nenahlasovali. Za pochopenie ďakujem a tešíme sa na naše deti.

Riaditeľka MŠ    A. KašubováMilé mamičky!

Blíži sa Váš sviatok "Deň matiek", ktorý budeme oslavovať tento rok netradične a výnimočne, preto mi dovoľte, aby som Vás pozdravila. Dovolím si povedať, že i Vy mamy ste v tomto období v prvej línii. Prebrali ste veľa ďalších úloh a profesií. Stali ste sa aj učiteľkami a preto Vám ďakujeme za Vašu pomoc pri plnení aktivít s deťmi.

Milé mamičky, keďže Vám deti nemôžu vyjadriť vďaku, dovolíme si povedať to za nich:

"Ďakujem ti mamička za dar života, za lásku, ktorou ma zahŕňaš, za starostlivosť, za nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. Ďakujem, že mám tú najlepšiu mamičku na svete ......."

Veľa zdravia a lásky všetkým želá riaditeľka a pedagogický kolektív MŠ.


Riaditeľstvo MŠ v Pustých Úľanoch v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do MŠ na šk. rok 2020/2021 sa bude konať v dňoch 5. a 6. mája 2020 bez osobnej prítomnosti detí. Rodičia si môžu tlačivo "Žiadosť o prijatie do MŠ" stiahnuť na našej stránke /viď dole/, alebo tlačivo žiadosti obdržia v týchto dňoch v priestoroch MŠ. Vyplnenú žiadosť odovzdajú v materskej škole nasledovne:

 5. 5. 2020 od 10.00 hod. do 11.00 hod., alebo 6. 5. 2020 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 


Zápis detí sa bude vykonávať s dôrazom na dodržanie hygienicko epidemiologických opatrení. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude pri zápise vyžadovať. Zapisovať sa budú deti, ktoré dovŕšili vek 3 roky, ak to umožní kapacita MŠ budú prijaté aj mladšie deti, ktoré sú pred dovŕšením 3 rokov a majú zvládnuté základné hygienické návyky a samoobslužné činnosti. 

        Tešíme sa na Vás :)     

                                                                                                     riaditeľka A. Kašubová      Oznam

Riaditeľstvo Materskej školy v Pustých Úľanoch, oznamuje zákonným zástupcom detí, že v období prerušenia prevádzky MŠ a výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie vyhlásenej Vládou SR uznesením č. 111 z 11. marca 2020 sa príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ / za "pobyt" 14.50,- eur/ neuhrádza.

Milí rodičia!

Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje, že vzhľadom k ďalšiemu prerušeniu prevádzky budú p. učiteľky od 1. 4. 2020, pre deti pripravovať rôzne aktivity online, pre jednotlivé vekové skupiny. Aktivity budú prebiehať cez aplikáciu WhatsApp. Chceme aspoň takýmto spôsobom plniť Školský vzdelávací program. Jednotlivé aktivity budú prispôsobené domácim podmienkam. Nechceme Vás zaťažovať zložitými úlohami, ostatné nás počkajú, keď sa vrátime do materskej školy. Prosíme buďte nám nápomocní, za čo Vám ďakujeme. Touto zábavnou formou si vyplníte svoj čas s deťmi a budete rozvíjať ich poznatky, zručnosti a návyky. Ide o mimoriadnu situáciu, na ktorú materská škola nie je dostatočne technicky pripravená. A preto p. učiteľky budú pracovať s vlastnými mobilnými telefónmi. V takomto prípade Vás prosíme neposielajte nám spätnú väzbu - práce detí, ale si ich odkladajte a prinesiete ich, keď sa znovu otvoria brány materskej školy.

Veľa zdravia, Vám všetkým želajú riaditeľka a pedagogický kolektív MŠ v Pustých Úľanoch.       

UPOZORNENIE!

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov - rodičov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili OČR, že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie. Ide o nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac.

Formulár nájdete na web. stránke Sociálnej poisťovni.

Vážení rodičia budúcich škôlkarov!

Zápis detí do MŠ na šk. rok 2020/2021 by sa mal uskutočniť v mesiaci máj/2020.

Bližšie informácie poskytneme priebežne podľa pokynov Ministerstva školstva SR.

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie sú uvedené v Úvode na našej stránke.


Vážení rodičia budúcich prváčikov!

Zápis žiakov do 1. ročníka na šk. rok 2020/2021 sa bude konať podľa pokynov Ministerstva školstva SR.

Na zápis je potrebné:

rodný list dieťaťa, resp. fotokópiu, preukaz totožnosti zákonného zástupcu, vyplnený dotazník a zápisný lístok, ktorí ste obdržali v MŠ, alebo ho vytlačíte zo stránky ZŠ.

Pri zápise je možné objednať si základnú sadu zošitov a učebných pomôcok pre 1. ročník v celkovej sume 25,-eur.

Bližšie informácie treba sledovať na stránke ZŠ.


Čo by mal vedieť budúci prvák?

Podľa skúseností Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie /CPPPP/, nie všetky 6-ročné deti sú schopné v tomto veku zvládnuť nároky 1. triedy bez vážnejších problémov. Fyzickú /telesnú/ zrelosť posúdia detskí lekári /pediatri/ pri predškolských zdravotných prehliadkach. Psychickú /duševnú/ zrelosť posudzujú bezplatne na žiadosť rodiča psychológovia z CPPPP.

BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

- samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať si šnúrky, samostatne sa najesť a obslúžiť na WC, správne vyslovovať všetky hlásky, vyjadrovať sa plynulo aj v zložitejších vetách, kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené, nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi,  vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary, poznať základné farby, spočítať predmety do "päť", rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsah, naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku, vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach, orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo".  

AKO BY SA MAL BUDÚCI PRVÁK SPRÁVAŤ:

-vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút, začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha, na nové prostredie a druhé osoby si zvyká bez väčších problémov /neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká/, väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý, plačlivý.


Informácie k zápisu do 1. ročníka ZŠ

- zápis do 1. ročníka je pre deti, ktoré dovŕšia do 31. 8. šiesty rok veku

- rodič vyplní zápisný lístok s dotazníkom, ktorého tlačivo si môžu vyzdvihnúť v MŠ, alebo ZŠ, alebo stiahnuť z web. stránky ZŠ v časti "dokumenty, rôzne,..." a privedie dieťa na zápis do ZŠ, v určenom termíne. 

- ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne, alebo duševne primerane vyspelé, môže rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa písomne požiadať pri zápise riaditeľa školy o odloženie začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.

- rozhodnutie o odklade vydá rodičovi alebo zákonnému zástupcovi riaditeľ školy na základe odporúčania školského špeciálneho pedagóga alebo pedagogicko-psychologickej poradne.

- ak rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby do školy bolo výnimočne prijaté dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka /september-december/, k žiadosti priloží vyjadrenie pedagogicko-psychologickej poradne a pediatra /detského lekára/.

-ak sa u žiaka 1. ročníka ZŠ v priebehu prvého polroku školského roka prejaví nedostatočná telesná alebo duševná vyspelosť na školskú dochádzku, riaditeľ školy po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka a vyjadrení pedagogicko-psychologickej poradne dodatočne odloží plnenie povinnej školskej dochádzky na nasledujúci školský rok. Rozhodnutie o dodatočnom odklade vydá riaditeľ školy.Prerušenie prevádzky MŠ

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa ustanovenia ß3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR, na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a šk. zariadeniach od 11. 3.-29.3.2020 a zároveň nová vláda, pod vedením nového ministra školstva prerušuje vyučovanie od 30. 3. 2020 do odvolania.

                     STRAVNÉ

- sa platí poštovou poukážkou, vždy do 10. dňa v kalendárnom mesiaci

- vyúčtovanie bude uskutočnené podľa dohody s vedúcou školskej jedálne p. Nováčikovou

- dieťa sa zo stravy odhlasuje najneskôr do 8.oo hod. ráno v daný deň

Kontakt: budova MŠ 031/78 45 120 a elokovaná trieda Včielky 0911/443 456 - školská jedáleň


POZOR: zmena čísla účtu do školskej jedálne

Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom zmenu čísla účtu od decembra 2019:

SK80 0200 0000 0042 1721 0859