2% Z DANÍ PRE MATERSKÚ ŠKOLU

Touto cestou sa na Vás obraciam s prosbou na poukázanie 2% z daní pre Rodičovské združenie pri materskej škole v Pustých Úľanoch. Za poukázané finančné prostriedky zakúpime didaktické a edukačné pomôcky, exteriérové a interiérové vybavenie. 

Tlačivá si môžete stiahnuť nižšie alebo vyzdvihnúť v šatni pri každej triede.

Vyplnené tlačivá môžete odovzdať triednym učiteľkám. 

ĎAKUJEME!

OZNAM!

PRERUŠENIE PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY

Z dôvodu veľkého počtu ochorenia detí, rozhodnutím riaditeľky materskej školy a schválením zriaďovateľa Materskej školy v Pustých Úľanoch sa prevádzka

prerušuje

od utorka 30. 1. 2024 do 2. 2. 2024.

Prevádzka sa začne dňa 5. 2. 2024.

OZNAM

Riaditeľstvo Materskej školy v Pustých Úľanoch
oznamuje zákonným zástupcom,
že prevádzka školy bude od 27. 12. 2023 - 5. 1. 2024
prerušená.
Otvárame 8. 1. 2024.


Prajeme Vám šťastné a veselé vianočné sviatky. 

Prežite ich v zdraví v kruhu svojich najbližších.


OZNAM O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY

Z dôvodu potvrdeného ochorenia (7 choroba - ústa, ruky a nohy) u detí, rozhodnutím riaditeľky materskej školy a schválením zriaďovateľa Materskej školy v Pustých Úľanoch sa prevádzka prerušuje

od 20. 11. - do 24. 11. 2023.

Prevádzka sa začne dňa 27. 11. 2023

Zahájenie šk. roka 2023/2024

Milí rodičia, dňa 4.9.2023 sa otvoria brány materskej školy a privítame nový šk. rok 2023/2024. 

Prevádzka materskej školy je od 6.30 hod.-16.30 hod.. Od 6. 30-7.00 hod. a od 15. 30-16.30 hod. je zberná trieda Lienky, kde sa odovzdávajú a preberajú všetky deti. Vchody do materskej školy sa uzamykajú o 8. 30 hod., kedy sa začína výchovno-vzdelávací proces.

Pri prvom nástupe do MŠ je rodič povinný predložiť vyplnené tlačivo o dieťati "VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI". Toto vyhlásenie bude k dispozícií v šatni každej triedy.


Všetkým želáme úspešný štart do nového školského roka, deťom bezproblémovú adaptáciu, veľa pekných chvíľ a zážitkov a rodičom veľa trpezlivosti, dôvery a vzájomnej úcty.

ČO POTREBUJEM ?

1. prezuvky

2. hrebeň

3. umelý hrnček na čaj

4. pyžamo

5. hygienické vreckovky

6. len predškoláci - umelý pohár, zubná kefka, zubná pasta, tričko a tepláky na cvičenie

7. vankúš na spanie

8. náhradné oblečenie

9. uterák

10. prefotenú kartičku poistenca (nové deti)

Prosíme rodičov, aby všetky osobné veci deťom označili menovkou.


Zoznam detí sa nachádza v každej triede na vchodových dverách:

- Lienky: malé deti

- Včielky: stredné a veľké deti /predškoláci/

- Motýliky: veľké deti / predškoláci /

Bližšie informácie rodičom poskytnú triedne učiteľky.

Informácia k poskytnutiu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 1. 5. 2023

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024 s termínom prijatia 1. 9. 2023 sa uskutoční v dňoch od 9. 5. - 12. 5. 2023 v čase od 9,00 do 11,00 hodiny v materskej škole - prvý pavilón. 

Možnosti doručenia žiadosti: osobne, poštou, elektronicky.

Prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré v zmysle § 59 zákona 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
- dovŕšili piaty rok veku - povinné predprimárne vzdelávanie,
- pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní - odklad,
- ak dieťa dovŕši k 31. 8. 2023 - 3 roky (mladšie deti sú prijímané pri naplnení kapacity - bez plienok),
- súrodenci detí už navštevujúcich materskú školu,
- deti s trvalým pobytom v našej obci. 

Zákonný zástupca predloží:
- vyplnenú žiadosť, podpísanú obidvomi zákonnými zástupcami,
- potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti,
- doplnenú o údaj o očkovaní/neočkovaní dieťaťa,
- podpísaný informovaný súhlas na spracovanie osobných údajov.

Pri prijímaní dieťaťa je zákonný zástupca povinný informovať riaditeľku o špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách dieťaťa. V opačnom prípade pri zistení skutočností po nástupe dieťaťa do materskej školy bude dieťaťu prerušená dochádzka do zariadenia alebo bude dochádzka upravená na diagnostický pobyt.

V prípade nevyhovujúceho termínu sa môže zákonný zástupca objednať na nižšie uvedenom telefónnom čísle, najneskôr do 31. 5. 2023.
Tlačivá na stiahnutie nájdete v prílohe nižšie alebo obdržíte pri osobnej návšteve v materskej škole.

Kontakt: riaditeľka Mgr. Eva Fartelová - 0910 923 052

POKRAČOVANIE PLNENIA POVINNÉHO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

Ak sa zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dovŕši k 31. 8. 2023 šesť rokov rozhodne, že jeho dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť a bude pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania, predkladá vedeniu materskej školy:

 1. žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

2. písomným súhlasom príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

3. písomným súhlasom všeobecného lekára pre deti a dorast,

4. informovaný súhlas zákonného zástupcu.


POZOR!

To však neznamená, že sa zákonný zástupca s dieťaťom nemusí zúčastniť zápisu do prvého ročníka ZŠ.  

Potrebné dokumenty nájdete v prílohe nižšie.

Žiadosť o povolenie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa mimo územia SR

Zákonný zástupcovia dieťaťa, žijúci v zahraničí žiadajúci o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa mimo územia SR:

1.  žiadosť  (viď zápis do materskej školy aj s ostatnými prílohami)

2. žiadosť o povolenie (viď príloha nižšie)

Na začiatku školského roka následne zasiela, zákonný zástupca, riaditeľke Materskej školy v Pustých Úľanoch preložené potvrdenie z materskej školy v zahraničí o štúdiu dieťaťa.

ZARADENIE DETÍ Z UKRAJINY DO MATERSKEJ ŠKOLY

Pri žiadosti o zaradenie dieťaťa z Ukrajiny do materskej školy musia rodičia predložiť:

1. doklad preukazujúci, že majú status osoby, ktorej bolo udelené dočasné útočisko alebo sa začalo konanie o udelenie azylu,

2. predložiť vypísanú Žiadosť o zaradenie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (príloha nižšie),

3. predložiť Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (príloha nižšie). 

PRERUŠENIE DOCHÁDZKY DO MATERSKEJ ŠKOLY

Ak zákonný zástupca chce prerušiť dochádzku dieťaťa do materskej školy, predloží vedeniu materskej školy žiadosť o prerušenie dochádzky do materskej školy (príloha). Táto žiadosť sa nevzťahuje na deti v poslednom ročníku - plniace povinné predprimárne vzdelávanie. 


2% PRE NAŠU/VAŠU MATERSKÚ ŠKOLU

Touto cestou by som Vás chcela požiadať o darovanie 2% z Vašich daní pre materskú školu (RZ pri MŠ Pusté Úľany). Tlačivá nájdete v prílohe, prípadne sú k dispozícii v šatni pri každej triede. Vyplnené tlačivá môžete odovzdať  svojim triednym učiteľkám.
 
Ďakujeme pekne za každý príspevok. 


Zmena v poskytovaní dotácií na stravu

v súlade so zmenou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s účinnosťou od 01.01.2023 sa mení poskytovanie dotácií na stravu v prípade detí, ktorým je dotácia na stravu poskytovaná z titulu neuplatnenia si daňového bonusu na dieťa.

Vzhľadom na predmetnú novelu zákona o dani z príjmov, oprávnenosť dieťaťa na poskytnutie dotácie na stravu jeho zákonný zástupca preukazuje zriaďovateľovi školy novým čestným vyhlásením, v ktorom vyhlasuje, že na toto dieťa nebude uplatnený nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 18 rokov veku.

V nadväznosti na uvedené Vám v prílohe predkladáme upravené čestné vyhlásenie o neuplatnení si daňového bonusu na dieťa, ktoré je pre zákonných zástupcov detí z Ukrajiny preložené aj do ukrajinského jazyka. Upravené čestné vyhlásenia, ako aj informácie o zmenách v poskytovaní dotácií na stravu od 01.01.2023 sú zverejnené aj na webovom sídle ústredia: 

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-a-statne-socialne-davky/dotacie-pre-deti-na-stravu-a-skolske-potreby/poskytovanie-dotacii-na-stravu-od-01.01.2023.html?page_id=1235525

https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/dotacie-pre-deti-1.html?page_id=268778

Čestné prehlásenia si môžete stiahnuť v prílohe nižšie.

Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole - Dodatok č. 2 k VZN 2/2020

Vážení rodičia budúcich prváčikov!

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ sa bude konať podľa pokynov Ministerstva školstva SR.

Na zápis je potrebné:

rodný list dieťaťa, resp. fotokópiu, preukaz totožnosti zákonného zástupcu, vyplnený dotazník a zápisný lístok, ktorí ste obdržali v MŠ, alebo ho vytlačíte zo stránky ZŠ.

Pri zápise je možné objednať si základnú sadu zošitov a učebných pomôcok pre 1. ročník .

Bližšie informácie treba sledovať na stránke ZŠ.


Čo by mal vedieť budúci prvák?

Podľa skúseností Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie /CPPPP/, nie všetky 6-ročné deti sú schopné v tomto veku zvládnuť nároky 1. triedy bez vážnejších problémov. Fyzickú /telesnú/ zrelosť posúdia detskí lekári /pediatri/ pri predškolských zdravotných prehliadkach. Psychickú /duševnú/ zrelosť posudzujú bezplatne na žiadosť rodiča psychológovia z CPPPP.

BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

- samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať si šnúrky, samostatne sa najesť a obslúžiť na WC, správne vyslovovať všetky hlásky, vyjadrovať sa plynulo aj v zložitejších vetách, kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené, nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi,  vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary, poznať základné farby, spočítať predmety do "päť", rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsah, naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku, vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach, orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo".  

AKO BY SA MAL BUDÚCI PRVÁK SPRÁVAŤ:

-vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút, začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha, na nové prostredie a druhé osoby si zvyká bez väčších problémov /neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká/, väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý, plačlivý.


Informácie k zápisu do 1. ročníka ZŠ

- zápis do 1. ročníka je pre deti, ktoré dovŕšia do 31. 8. šiesty rok veku

- rodič vyplní zápisný lístok s dotazníkom, ktorého tlačivo si môžu vyzdvihnúť v MŠ, alebo ZŠ, alebo stiahnuť z web. stránky ZŠ v časti "dokumenty, rôzne,..." a privedie dieťa na zápis do ZŠ, v určenom termíne. 

- ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne, alebo duševne primerane vyspelé, môže rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa písomne požiadať pri zápise riaditeľa školy o odloženie začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.

- rozhodnutie o odklade vydá rodičovi alebo zákonnému zástupcovi riaditeľ školy na základe odporúčania školského špeciálneho pedagóga alebo pedagogicko-psychologickej poradne.

- ak rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby do školy bolo výnimočne prijaté dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka /september-december/, k žiadosti priloží vyjadrenie pedagogicko-psychologickej poradne a pediatra /detského lekára/.

-ak sa u žiaka 1. ročníka ZŠ v priebehu prvého polroku školského roka prejaví nedostatočná telesná alebo duševná vyspelosť na školskú dochádzku, riaditeľ školy po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka a vyjadrení pedagogicko-psychologickej poradne dodatočne odloží plnenie povinnej školskej dochádzky na nasledujúci školský rok. Rozhodnutie o dodatočnom odklade vydá riaditeľ školy.                     STRAVNÉ

- sa platí poštovou poukážkou, vždy do 10. dňa v kalendárnom mesiaci

- vyúčtovanie bude uskutočnené podľa dohody s vedúcou školskej jedálne p. Babačovou

- dieťa sa zo stravy odhlasuje najneskôr do 7.30 hod. ráno v daný deň

    Kontakt: 031/78 45 120 

Číslo účtu do školskej jedálne:

SK80 0200 0000 0042 1721 0859