Plavecký výcvik

Zmluva, Smernica 1/2024 + tlačivá a oznam  - potrebné tlačivá na preštudovanie k plaveckému výcviku nájdete nižšie alebo na vyžiadanie u triednych učiteliek. 

Potrebné dokumenty v Smernici treba priniesť podpísané pred výcvikom!

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

V súlade s platnou legislatívou bude prevádzka materskej školy  počas letných prázdnin 

od 1. 7. do 12. 7. 2024,

schválené zriaďovateľom Materskej školy v Pustých Úľanoch. 

Záväzné prihlášky pre deti na prázdniny nájdete v prílohe nižšie alebo si vyžiadajte  u triednych učiteliek. 

Podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. sa prevádzka prerušuje za účelom

- dôkladného čistenia priestorov materskej školy,

-dezinfekcie prostredia a hračiek , ako aj

- čerpania dovoleniek zamestnancov.

Zápis detí do materskej školy

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025 s termínom prijatia od 1. 9. 2024 sa uskutoční

v dňoch 15. 5. od 8,00 - 11,30 hodiny

a 16. - 17. 5. od 15,00 do 16,00 hodiny

v prvom pavilóne materskej  školy.

Možnosti doručenia žiadosti: osobne, poštou, elektronicky.


Prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré v zmysle § 59 zákona 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

- dovŕšili piaty rok veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

- pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní - odklad

- deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t.j. deti, ktoré dovŕšia štyri roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka

- ak dieťa dovŕši k 31. 8. 2024 - tri roky

- mladšie deti sú prijímané iba ak nie je naplnená kapacita materskej školy - bez plienok

- súrodenci detí už navštevujúcich materskú školu

- deti s trvalým pobytom v našej obci


Zákonný zástupca pri zápise predloží:

- vyplnenú žiadosť, podpísanú obidvomi zákonnými zástupcami,

- potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti,

- doplnenú o údaj o očkovaní/neočkovaní dieťaťa,

- podpísaný informovaný súhlas na spracovanie osobných údajov

- písomné vyhlásenie (môžete dopísať aj aktívnosť elektronickej schránky)

- ak je potreba - vypísané čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.


Ak niekomu termín zápisu nevyhovuje, môže si dohodnúť náhradný termín na tel. čísle 0910/923 052


!!! potrebné dokumenty nájdete v prílohách nižšie  !!!

POKRAČOVANIE PLNENIA POVINNÉHO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

Ak sa zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dovŕši k 31. 8. 2024 šesť rokov rozhodne, že jeho dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť a bude pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania, predkladá vedeniu materskej školy:

- žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

- písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

- písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,

- informovaný súhlas zákonného zástupcu. 

!!! dokumenty na stiahnutie nájdete nižšie!!!

Žiadosť o povolenie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa mimo územia SR

Zákonní zástupcovia dieťaťa, žijúci v zahraničí a žiadajúci o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa mimo územia SR predkladajú:

- žiadosť (viď zápis do materskej školy aj s prílohami)

- žiadosť o povolenie (príloha nižšie).


!!! Na začiatku školského roka, zákonný zástupca,

zasiela riaditeľke Materskej školy v Pustých Úľanoch

preložené potvrdenie z materskej školy v zahraničí o štúdiu dieťaťa!!!  


ZARADENIE DETÍ Z UKRAJINY

DO MATERSKEJ ŠKOLY

Pri žiadosti o zaradenie dieťaťa z Ukrajiny do materskej školy musia rodičia predložiť:

- doklad preukazujúci, že majú status osoby, ktorej bolo udelené dočasné útočisko alebo sa začalo konanie o udelenie azylu,

- vypísanú žiadosť o zaradenie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, obsahujúce aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa


!!! tlačivá v prílohe nižšie!!! 

 

2% Z DANÍ PRE MATERSKÚ ŠKOLU

Touto cestou sa na Vás obraciam s prosbou na poukázanie 2% z daní pre Rodičovské združenie pri materskej škole v Pustých Úľanoch. Za poukázané finančné prostriedky zakúpime didaktické a edukačné pomôcky, exteriérové a interiérové vybavenie. 

Tlačivá si môžete stiahnuť nižšie alebo vyzdvihnúť v šatni pri každej triede.

Vyplnené tlačivá môžete odovzdať triednym učiteľkám. 

ĎAKUJEME!

OZNAM!

PRERUŠENIE PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY

Z dôvodu veľkého počtu ochorenia detí, rozhodnutím riaditeľky materskej školy a schválením zriaďovateľa Materskej školy v Pustých Úľanoch sa prevádzka

prerušuje

od utorka 30. 1. 2024 do 2. 2. 2024.

Prevádzka sa začne dňa 5. 2. 2024.

OZNAM

Riaditeľstvo Materskej školy v Pustých Úľanoch
oznamuje zákonným zástupcom,
že prevádzka školy bude od 27. 12. 2023 - 5. 1. 2024
prerušená.
Otvárame 8. 1. 2024.


Prajeme Vám šťastné a veselé vianočné sviatky. 

Prežite ich v zdraví v kruhu svojich najbližších.


OZNAM O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY

Z dôvodu potvrdeného ochorenia (7 choroba - ústa, ruky a nohy) u detí, rozhodnutím riaditeľky materskej školy a schválením zriaďovateľa Materskej školy v Pustých Úľanoch sa prevádzka prerušuje

od 20. 11. - do 24. 11. 2023.

Prevádzka sa začne dňa 27. 11. 2023

Zahájenie šk. roka 2023/2024

Milí rodičia, dňa 4.9.2023 sa otvoria brány materskej školy a privítame nový šk. rok 2023/2024. 

Prevádzka materskej školy je od 6.30 hod.-16.30 hod.. Od 6. 30-7.00 hod. a od 15. 30-16.30 hod. je zberná trieda Lienky, kde sa odovzdávajú a preberajú všetky deti. Vchody do materskej školy sa uzamykajú o 8. 30 hod., kedy sa začína výchovno-vzdelávací proces.

Pri prvom nástupe do MŠ je rodič povinný predložiť vyplnené tlačivo o dieťati "VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI". Toto vyhlásenie bude k dispozícií v šatni každej triedy.


Všetkým želáme úspešný štart do nového školského roka, deťom bezproblémovú adaptáciu, veľa pekných chvíľ a zážitkov a rodičom veľa trpezlivosti, dôvery a vzájomnej úcty.

ČO POTREBUJEM ?

1. prezuvky

2. hrebeň

3. umelý hrnček na čaj

4. pyžamo

5. hygienické vreckovky

6. len predškoláci - umelý pohár, zubná kefka, zubná pasta, tričko a tepláky na cvičenie

7. vankúš na spanie

8. náhradné oblečenie

9. uterák

10. prefotenú kartičku poistenca (nové deti)

Prosíme rodičov, aby všetky osobné veci deťom označili menovkou.


Zoznam detí sa nachádza v každej triede na vchodových dverách:

- Lienky: malé deti

- Včielky: stredné a veľké deti /predškoláci/

- Motýliky: veľké deti / predškoláci /

Bližšie informácie rodičom poskytnú triedne učiteľky.

Informácia k poskytnutiu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 1. 5. 2023

PRERUŠENIE DOCHÁDZKY DO MATERSKEJ ŠKOLY

Ak zákonný zástupca chce prerušiť dochádzku dieťaťa do materskej školy, predloží vedeniu materskej školy žiadosť o prerušenie dochádzky do materskej školy (príloha). Táto žiadosť sa nevzťahuje na deti v poslednom ročníku - plniace povinné predprimárne vzdelávanie. 

Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole - Dodatok č. 2 k VZN 2/2020

Vážení rodičia budúcich prváčikov!

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ sa bude konať podľa pokynov Ministerstva školstva SR.

Na zápis je potrebné:

rodný list dieťaťa, resp. fotokópiu, preukaz totožnosti zákonného zástupcu, vyplnený dotazník a zápisný lístok, ktorí ste obdržali v MŠ, alebo ho vytlačíte zo stránky ZŠ.

Pri zápise je možné objednať si základnú sadu zošitov a učebných pomôcok pre 1. ročník .

Bližšie informácie treba sledovať na stránke ZŠ.


Čo by mal vedieť budúci prvák?

Podľa skúseností Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie /CPPPP/, nie všetky 6-ročné deti sú schopné v tomto veku zvládnuť nároky 1. triedy bez vážnejších problémov. Fyzickú /telesnú/ zrelosť posúdia detskí lekári /pediatri/ pri predškolských zdravotných prehliadkach. Psychickú /duševnú/ zrelosť posudzujú bezplatne na žiadosť rodiča psychológovia z CPPPP.

BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

- samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať si šnúrky, samostatne sa najesť a obslúžiť na WC, správne vyslovovať všetky hlásky, vyjadrovať sa plynulo aj v zložitejších vetách, kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené, nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi,  vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary, poznať základné farby, spočítať predmety do "päť", rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsah, naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku, vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach, orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo".  

AKO BY SA MAL BUDÚCI PRVÁK SPRÁVAŤ:

-vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút, začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha, na nové prostredie a druhé osoby si zvyká bez väčších problémov /neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká/, väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý, plačlivý.


Informácie k zápisu do 1. ročníka ZŠ

- zápis do 1. ročníka je pre deti, ktoré dovŕšia do 31. 8. šiesty rok veku

- rodič vyplní zápisný lístok s dotazníkom, ktorého tlačivo si môžu vyzdvihnúť v MŠ, alebo ZŠ, alebo stiahnuť z web. stránky ZŠ v časti "dokumenty, rôzne,..." a privedie dieťa na zápis do ZŠ, v určenom termíne. 

- ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne, alebo duševne primerane vyspelé, môže rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa písomne požiadať pri zápise riaditeľa školy o odloženie začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.

- rozhodnutie o odklade vydá rodičovi alebo zákonnému zástupcovi riaditeľ školy na základe odporúčania školského špeciálneho pedagóga alebo pedagogicko-psychologickej poradne.

- ak rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby do školy bolo výnimočne prijaté dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka /september-december/, k žiadosti priloží vyjadrenie pedagogicko-psychologickej poradne a pediatra /detského lekára/.

-ak sa u žiaka 1. ročníka ZŠ v priebehu prvého polroku školského roka prejaví nedostatočná telesná alebo duševná vyspelosť na školskú dochádzku, riaditeľ školy po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka a vyjadrení pedagogicko-psychologickej poradne dodatočne odloží plnenie povinnej školskej dochádzky na nasledujúci školský rok. Rozhodnutie o dodatočnom odklade vydá riaditeľ školy.                     STRAVNÉ

- sa platí poštovou poukážkou, vždy do 10. dňa v kalendárnom mesiaci

- vyúčtovanie bude uskutočnené podľa dohody s vedúcou školskej jedálne p. Babačovou

- dieťa sa zo stravy odhlasuje najneskôr do 7.30 hod. ráno v daný deň

    Kontakt: 031/78 45 120 

Číslo účtu do školskej jedálne:

SK80 0200 0000 0042 1721 0859