Vážení rodičia!


Rešpektujúc opatrenia hygienickej komisie SR s ohľadom na pretrvávajúce ochorenie COVID-19 Vám oznamujem, že rodičovské združenie zatiaľ nie je možné uskutočniť. Preto mi dovoľte, aby som Vás touto cestou privítala v novom školskom roku 2020/2021 a zároveň, Vás oboznámila s niektorými informáciami týkajúcimi sa prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu:

 1. Prevádzka MŠ od 6.30-16.30 hod.

2. Deti sa do 7.00 hod. prijímajú v 1. pavilóne v tr. Lienky. Od 15.00 hod. sa preberajú vo svojich  triedach a od 15.30 hod. v tr. Lienky.

3. Rodič je povinný preštudovať Školský poriadok a podpísať prehlásenie, ktoré je umiestnené v šatni. 

4. Rodičovský príspevok za dieťa I. a II. polrok je v sume 10,-eur jednotlivo. 

5. Neprítomnosť dieťaťa nahlásiť do 8.00 hod. na t. č. 031/78 45 120

6. Rodičia zabezpečia pranie posteľnej bielizne a pyžamka.

7. Uteráky sa zatiaľ nepoužívajú.

8. Žiadame rodičov, aby sa správali zodpovedne a dodržiavali hyg. opatrenia /dezinfekcia rúk, nosenie rúška, kontrolovať zdrav. stav dieťaťa/.

9. Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ a stravy uhradiť do 10-teho dňa v mesiaci /predškoláci poplatky neuhrádzajú, len režijné náklady-stravu/.

10. Podávať lieky nie sú učiteľky oprávnené.

11. P. uč. poskytujú odborné poradenstvo.

12. Spolupracujeme s CPPP /Centrum pedagogicko-psychologickej poradne/ v Galante a Logopedickým centrom v Galante.

13. Priniesť podľa možnosti kancelársky papier, papiere na kreslenie, kvety, papierové vreckovky.

14. Uhradiť pracovné zošity predškolákom /4,- eurá/ a starším deťom strednej triedy /3,-eurá/. 

15. Od októbra-tanečný krúžok-predškoláci.

16. Oboznámiť sa s Plánom aktivít, Programom dňa, Jedálnym lístkom /v šatni na nástenkách/. 

17. V prípade potravinovej intolerancie dieťaťa- nahlásiť tr. učiteľkám.

18. Predškoláci-cvič. úbor-tričko a krátke nohavice.


Vážení rodičia, želám nám všetkým, aby sme toto náročné obdobie vzájomnou spoluprácou zvládli a prajem Vám pevné zdravie.

Riad. Kašubová a pedagogický kolektív MŠ. 

Vážení rodičia, milí naši škôlkári !

Školský rok 2020/2021 a prevádzka MŠ sa začína v stredu 2. 9. 2020, v prevádzkovom čase od 6. 30 hod. - 16. 30 hod.. Deti prichádzajú do 8.30 hod., kedy sa MŠ z bezpečnostných dôvodov zamyká. ČO POTREBUJEM ?                                                                                                                                    

1. prezúvky

2. hrebeň

3. umelý hrnček na čaj

4. pyžamo

5. hygienické vreckovky

6. len predškoláci - umelý pohár, zubná kefka, zubná pasta, tričko a tepláky na cvičenie

7. vankúš na spanie

8. náhradné oblečenie

9. rúško do skrinky - krabičky

Prosíme rodičov, aby všetky osobné veci deťom označili menovkou. 

Zoznam detí sa nachádza v každej triede na vchodových dverách:

- Lienky: malé deti

- Mravčekovia: stredné mladšie deti

- Včielky: stredné staršie deti / v priestoroch ZŠ /

- Motýliky: veľké deti / predškoláci /

Pri vstupe do budovy MŠ vyplnia rodičia informačné tlačivá ohľadne ochorenia COVID - 19, ktoré obdržia v šatni tried.

Prosíme rodičov, aby celkový čas zdržiavania sa v priestoroch MŠ obmedzili na minimum a dodržiavali hygienicko-epidemiologické nariadenia. Dieťa sprevádza len 1 rodič, alebo splnomocnená osoba bez sprievodu iných osôb, s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom.

Bližšie informácie rodičom poskytnú triedne učiteľky.

                    Oznámenie !

V súlade s rozhodnutím a pokynmi Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 22. 5. 2020, po dohode so zriaďovateľom Obce Pusté Úľany o podmienkach a možnostiach Materskej školy v Pustých Úľanoch a na základe záujmu rodičov oznamujeme, že od 1. júna 2020 sa Materská škola v našej obci otvára a obnovuje sa jej výchovno-vzdelávací proces.

POKYNY PRE RODIČOV:

1. Prevádzka MŠ v každej skupine /triede/ bude od 6.30-15.30 hodiny.

2. Preberať deti môže len ten, kto žije v spoločnej domácnosti s dieťaťom.

3. Hygienicko-epidemiologické opatrenia: 

- Rodič aj dieťa pri vstupe do šatne musia mať rúško. Rodič zabezpečí rezervné rúško do skrinky, alebo krabičky dieťaťa. V triede a počas pobytu na škol. dvore dieťa rúško nemusí mať.

- Rodič si dezinfikuje ruky a zabezpečí dezinfekciu rúk dieťaťa.

- Rodič sa v šatni nezdržuje viac ako 10 minút.

- Dieťa sprevádza sám, bez sprievodu inej osoby.

- Rodičia budú dodržiavať odstupy.

- Rodič odovzdá dieťa učiteľke a počká, kým mu učiteľka zmeria teplotu /do 37,2/ a vykoná ranný filter. Dieťa s vyššou telesnou teplotou učiteľka nepreberie.

- Rodič pri nástupe do MŠ predkladá každý deň vyplnené prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa pre MŠ /viď pod textom/, alebo tlačivo je umiestnené v šatni každej triedy.

– Dieťa si z domu nebude nosiť žiadne hračky, stravu ani iné predmety.

- V prípade podozrenia na COVID-19 alebo iné ochorenie je rodič povinný informovať učiteľku. 

- Ak rodič nenapíše do prehlásenia pravdu a zamlčí ochorenie, ide o priestupok, ktorý sa trestá pokutou.

 ZA SPOLUPRÁCU V TOMTO ZLOŽITOM OBDOBÍ


Milí rodičia!

V súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva SR a Ústredného krízového štábu sa otvoria materské školy od 1. júna 2020. Pracovať sa bude v obmedzených podmienkach a preto budú prednostne prijaté deti rodičov, ktorí pracujú v prvej línii, predškoláci a ďalej stredňáci. Maláčikovia budú prijatí len ak sa nenaplní kapacita tried. Prosím mamičky, ktoré sú na materskej dovolenke, aby deti nenahlasovali. Za pochopenie ďakujem a tešíme sa na naše deti.

Riaditeľka MŠ    A. KašubováMilé mamičky!

Blíži sa Váš sviatok "Deň matiek", ktorý budeme oslavovať tento rok netradične a výnimočne, preto mi dovoľte, aby som Vás pozdravila. Dovolím si povedať, že i Vy mamy ste v tomto období v prvej línii. Prebrali ste veľa ďalších úloh a profesií. Stali ste sa aj učiteľkami a preto Vám ďakujeme za Vašu pomoc pri plnení aktivít s deťmi.

Milé mamičky, keďže Vám deti nemôžu vyjadriť vďaku, dovolíme si povedať to za nich:

"Ďakujem ti mamička za dar života, za lásku, ktorou ma zahŕňaš, za starostlivosť, za nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. Ďakujem, že mám tú najlepšiu mamičku na svete ......."

Veľa zdravia a lásky všetkým želá riaditeľka a pedagogický kolektív MŠ.


Riaditeľstvo MŠ v Pustých Úľanoch v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do MŠ na šk. rok 2020/2021 sa bude konať v dňoch 5. a 6. mája 2020 bez osobnej prítomnosti detí. Rodičia si môžu tlačivo "Žiadosť o prijatie do MŠ" stiahnuť na našej stránke /viď dole/, alebo tlačivo žiadosti obdržia v týchto dňoch v priestoroch MŠ. Vyplnenú žiadosť odovzdajú v materskej škole nasledovne:

 5. 5. 2020 od 10.00 hod. do 11.00 hod., alebo 6. 5. 2020 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 


Zápis detí sa bude vykonávať s dôrazom na dodržanie hygienicko epidemiologických opatrení. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude pri zápise vyžadovať. Zapisovať sa budú deti, ktoré dovŕšili vek 3 roky, ak to umožní kapacita MŠ budú prijaté aj mladšie deti, ktoré sú pred dovŕšením 3 rokov a majú zvládnuté základné hygienické návyky a samoobslužné činnosti. 

        Tešíme sa na Vás :)     

                                                                                                     riaditeľka A. Kašubová      Oznam

Riaditeľstvo Materskej školy v Pustých Úľanoch, oznamuje zákonným zástupcom detí, že v období prerušenia prevádzky MŠ a výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie vyhlásenej Vládou SR uznesením č. 111 z 11. marca 2020 sa príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ / za "pobyt" 14.50,- eur/ neuhrádza.

Milí rodičia!

Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje, že vzhľadom k ďalšiemu prerušeniu prevádzky budú p. učiteľky od 1. 4. 2020, pre deti pripravovať rôzne aktivity online, pre jednotlivé vekové skupiny. Aktivity budú prebiehať cez aplikáciu WhatsApp. Chceme aspoň takýmto spôsobom plniť Školský vzdelávací program. Jednotlivé aktivity budú prispôsobené domácim podmienkam. Nechceme Vás zaťažovať zložitými úlohami, ostatné nás počkajú, keď sa vrátime do materskej školy. Prosíme buďte nám nápomocní, za čo Vám ďakujeme. Touto zábavnou formou si vyplníte svoj čas s deťmi a budete rozvíjať ich poznatky, zručnosti a návyky. Ide o mimoriadnu situáciu, na ktorú materská škola nie je dostatočne technicky pripravená. A preto p. učiteľky budú pracovať s vlastnými mobilnými telefónmi. V takomto prípade Vás prosíme neposielajte nám spätnú väzbu - práce detí, ale si ich odkladajte a prinesiete ich, keď sa znovu otvoria brány materskej školy.

Veľa zdravia, Vám všetkým želajú riaditeľka a pedagogický kolektív MŠ v Pustých Úľanoch.       

UPOZORNENIE!

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov - rodičov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili OČR, že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie. Ide o nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac.

Formulár nájdete na web. stránke Sociálnej poisťovni.

Vážení rodičia budúcich škôlkarov!

Zápis detí do MŠ na šk. rok 2020/2021 by sa mal uskutočniť v mesiaci máj/2020.

Bližšie informácie poskytneme priebežne podľa pokynov Ministerstva školstva SR.

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie sú uvedené v Úvode na našej stránke.


Vážení rodičia budúcich prváčikov!

Zápis žiakov do 1. ročníka na šk. rok 2020/2021 sa bude konať podľa pokynov Ministerstva školstva SR.

Na zápis je potrebné:

rodný list dieťaťa, resp. fotokópiu, preukaz totožnosti zákonného zástupcu, vyplnený dotazník a zápisný lístok, ktorí ste obdržali v MŠ, alebo ho vytlačíte zo stránky ZŠ.

Pri zápise je možné objednať si základnú sadu zošitov a učebných pomôcok pre 1. ročník v celkovej sume 25,-eur.

Bližšie informácie treba sledovať na stránke ZŠ.


Čo by mal vedieť budúci prvák?

Podľa skúseností Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie /CPPPP/, nie všetky 6-ročné deti sú schopné v tomto veku zvládnuť nároky 1. triedy bez vážnejších problémov. Fyzickú /telesnú/ zrelosť posúdia detskí lekári /pediatri/ pri predškolských zdravotných prehliadkach. Psychickú /duševnú/ zrelosť posudzujú bezplatne na žiadosť rodiča psychológovia z CPPPP.

BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

- samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať si šnúrky, samostatne sa najesť a obslúžiť na WC, správne vyslovovať všetky hlásky, vyjadrovať sa plynulo aj v zložitejších vetách, kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené, nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi,  vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary, poznať základné farby, spočítať predmety do "päť", rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsah, naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku, vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach, orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo".  

AKO BY SA MAL BUDÚCI PRVÁK SPRÁVAŤ:

-vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút, začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha, na nové prostredie a druhé osoby si zvyká bez väčších problémov /neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká/, väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý, plačlivý.


Informácie k zápisu do 1. ročníka ZŠ

- zápis do 1. ročníka je pre deti, ktoré dovŕšia do 31. 8. šiesty rok veku

- rodič vyplní zápisný lístok s dotazníkom, ktorého tlačivo si môžu vyzdvihnúť v MŠ, alebo ZŠ, alebo stiahnuť z web. stránky ZŠ v časti "dokumenty, rôzne,..." a privedie dieťa na zápis do ZŠ, v určenom termíne. 

- ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne, alebo duševne primerane vyspelé, môže rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa písomne požiadať pri zápise riaditeľa školy o odloženie začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.

- rozhodnutie o odklade vydá rodičovi alebo zákonnému zástupcovi riaditeľ školy na základe odporúčania školského špeciálneho pedagóga alebo pedagogicko-psychologickej poradne.

- ak rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby do školy bolo výnimočne prijaté dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka /september-december/, k žiadosti priloží vyjadrenie pedagogicko-psychologickej poradne a pediatra /detského lekára/.

-ak sa u žiaka 1. ročníka ZŠ v priebehu prvého polroku školského roka prejaví nedostatočná telesná alebo duševná vyspelosť na školskú dochádzku, riaditeľ školy po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka a vyjadrení pedagogicko-psychologickej poradne dodatočne odloží plnenie povinnej školskej dochádzky na nasledujúci školský rok. Rozhodnutie o dodatočnom odklade vydá riaditeľ školy.Prerušenie prevádzky MŠ

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa ustanovenia ß3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR, na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a šk. zariadeniach od 11. 3.-29.3.2020 a zároveň nová vláda, pod vedením nového ministra školstva prerušuje vyučovanie od 30. 3. 2020 do odvolania.

                     STRAVNÉ

- sa platí poštovou poukážkou, vždy do 10. dňa v kalendárnom mesiaci

- vyúčtovanie bude uskutočnené podľa dohody s vedúcou školskej jedálne p. Nováčikovou

- dieťa sa zo stravy odhlasuje najneskôr do 8.oo hod. ráno v daný deň

Kontakt: budova MŠ 031/78 45 120 a elokovaná trieda Včielky 0911/443 456 - školská jedáleň


POZOR: zmena čísla účtu do školskej jedálne

Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom zmenu čísla účtu od decembra 2019:

SK80 0200 0000 0042 1721 0859