Oznam

Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje zákonným zástupcom, že počas prerušenia prevádzky sa príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ / za "pobyt" 14,50,- eur/ neuhrádza.

Milí rodičia!

Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje, že vzhľadom k ďalšiemu prerušeniu prevádzky budú p. učiteľky, pre deti pripravovať rôzne aktivity online, pre jednotlivé vekové skupiny. Aktivity budú prebiehať cez aplikáciu WhatsApp. Chceme aspoň takýmto spôsobom plniť Školský vzdelávací program. Jednotlivé aktivity budú prispôsobené domácim podmienkam. Nechceme Vás zaťažovať zložitými úlohami, ostatné nás počkajú, keď sa vrátime do materskej školy. Prosíme buďte nám nápomocní, za čo Vám ďakujeme. Touto zábavnou formou si vyplníte svoj čas s deťmi a budete rozvíjať ich poznatky, zručnosti a návyky. Ide o mimoriadnu situáciu, na ktorú materská škola nie je dostatočne technicky pripravená. A preto p. učiteľky budú pracovať s vlastnými mobilnými telefónmi. V takomto prípade Vás prosíme neposielajte nám spätnú väzbu - práce detí, ale si ich odkladajte a prinesiete ich, keď sa znovu otvoria brány materskej školy.

Veľa zdravia, Vám všetkým želajú riaditeľka a pedagogický kolektív MŠ v Pustých Úľanoch.       

UPOZORNENIE!

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov - rodičov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili OČR, že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie. Ide o nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac.

Formulár nájdete na web. stránke Sociálnej poisťovni.

Vážení rodičia budúcich škôlkarov!

Zápis detí do MŠ na šk. rok 2020/2021 by sa mal uskutočniť v mesiaci máj: 4. 5.-29. 5. 2020.

Bližšie informácie poskytneme priebežne podľa pokynov Ministerstva školstva SR.

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie sú uvedené v Úvode na našej stránke.


Vážení rodičia budúcich prváčikov!

Zápis žiakov do 1. ročníka na šk. rok 2020/2021 sa bude konať podľa pokynov Ministerstva školstva SR.

Na zápis je potrebné:

rodný list dieťaťa, resp. fotokópiu, preukaz totožnosti zákonného zástupcu, vyplnený dotazník a zápisný lístok, ktorí ste obdržali v MŠ, alebo ho vytlačíte zo stránky ZŠ.

Pri zápise je možné objednať si základnú sadu zošitov a učebných pomôcok pre 1. ročník v celkovej sume 25,-eur.

Bližšie informácie treba sledovať na stránke ZŠ.


Čo by mal vedieť budúci prvák?

Podľa skúseností Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie /CPPPP/, nie všetky 6-ročné deti sú schopné v tomto veku zvládnuť nároky 1. triedy bez vážnejších problémov. Fyzickú /telesnú/ zrelosť posúdia detskí lekári /pediatri/ pri predškolských zdravotných prehliadkach. Psychickú /duševnú/ zrelosť posudzujú bezplatne na žiadosť rodiča psychológovia z CPPPP.

BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

- samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať si šnúrky, samostatne sa najesť a obslúžiť na WC, správne vyslovovať všetky hlásky, vyjadrovať sa plynulo aj v zložitejších vetách, kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené, nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi,  vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary, poznať základné farby, spočítať predmety do "päť", rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsah, naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku, vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach, orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo".  

AKO BY SA MAL BUDÚCI PRVÁK SPRÁVAŤ:

-vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút, začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha, na nové prostredie a druhé osoby si zvyká bez väčších problémov /neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká/, väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý, plačlivý.


Informácie k zápisu do 1. ročníka ZŠ

- zápis do 1. ročníka je pre deti, ktoré dovŕšia do 31. 8. šiesty rok veku

- rodič vyplní zápisný lístok s dotazníkom, ktorého tlačivo si môžu vyzdvihnúť v MŠ, alebo ZŠ, alebo stiahnuť z web. stránky ZŠ v časti "dokumenty, rôzne,..." a privedie dieťa na zápis do ZŠ, v určenom termíne. 

- ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne, alebo duševne primerane vyspelé, môže rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa písomne požiadať pri zápise riaditeľa školy o odloženie začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.

- rozhodnutie o odklade vydá rodičovi alebo zákonnému zástupcovi riaditeľ školy na základe odporúčania školského špeciálneho pedagóga alebo pedagogicko-psychologickej poradne.

- ak rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby do školy bolo výnimočne prijaté dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka /september-december/, k žiadosti priloží vyjadrenie pedagogicko-psychologickej poradne a pediatra /detského lekára/.

-ak sa u žiaka 1. ročníka ZŠ v priebehu prvého polroku školského roka prejaví nedostatočná telesná alebo duševná vyspelosť na školskú dochádzku, riaditeľ školy po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka a vyjadrení pedagogicko-psychologickej poradne dodatočne odloží plnenie povinnej školskej dochádzky na nasledujúci školský rok. Rozhodnutie o dodatočnom odklade vydá riaditeľ školy.



Prerušenie prevádzky MŠ

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa ustanovenia ß3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR, na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a šk. zariadeniach od 11. 3.-29.3.2020 a zároveň nová vláda, pod vedením nového ministra školstva prerušuje vyučovanie od 30. 3. 2020 do odvolania.

POZOR: zmena čísla účtu do školskej jedálne

Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom zmenu čísla účtu od decembra 2019:

SK80 0200 0000 0042 1721 0859