Úvod

Materská škola v Pustých Úľanoch poskytuje poldennú a celodennú starostlivosť pre deti od 3 do 6 rokov. V areáli materskej školy máme v školskom roku 2019/2020 triedy: Trieda Lienok - najmenšie deti (2,5 - 3 ročné), trieda Mravčekov - stredňáci a predškoláci (4 - 6 ročné) a trieda Motýľov - predškoláci (5 - 6 ročné deti).  Trieda Včielok je alokovaná v budove základnej školy a navštevujú ju deti - stredňáci (4 - 5 ročné).

Popri základnej výchovno-vzdelávcej činnosti môžu deti v MŠ navštevovať viaceré krúžky (anglického jazyka, tanečno-pohybový, keramický) a oboznamovať sa s prvkami zdravej školy, tradíciami regiónu, enviromentálnou výchovou.

Riaditeľka materskej školy: Anna Kašubová

Pedagogický zamestnanci: Anna Kašubová, Oľga Gécová, Ľubica Horňanská, Terézia Haršányiová, Mgr. Eva Fartelová, Simona Šidlová, Petra Bacigálová a Mgr. Andrea Gécová.

Nepedagogickí zamestnanci: Ľubica Nováčiková - ved. šk. jedálne, Rozália Kubicová - kuchárka, Rozália Chrenková - pomocná kuchárka, Soňa Agarski, Katarína Drinková - upratovačky, Štefan Kašuba - kurič.


Prevádzka MŠ: pondelok-piatok od 6.30-16.30 hod.

Poplatok za umiestnenie dieťaťa v MŠ je 14,50 Eur/mesiac.


Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pusté Úľany:

1. Do Materskej školy v Pustých Úľanoch sa prijímajú deti vo veku spravidla od 3-6 rokov.

2. Z kapacitných dôvodov sa prednostne prijímajú deti rodičov s trvalým pobytom v obci alebo v obci pracujúcich:

a) dieťa s odloženou školskou dochádzkou,

b) dieťa v predškolskom veku (5-6 ročné),

c) dieťa zamestnaných zákonných zástupcov s prihliadnutím na vek dieťaťa.

3. Ďalej sa prijíma:

a) dieťa nezamestnaných zákonných zástupcov - ak nie je naplnená kapacita triedy,

b) dieťa rodiča, ktorý poberá rodičovský príspevok na druhé dieťa, ak nie je naplnená kapacita triedy,

c) dieťa rodiča, ktorý poberá rodičovský príspevok - ak nie je naplnená kapacita triedy.