Školský poriadok

              Základné                             informácie

Materská škola v Pustých Úľanoch poskytuje poldennú a celodennú starostlivosť pre deti od 3 do 6 rokov. V budove materskej školy máme triedy:

1. trieda Lienok - najmenšie deti (3 - 4 ročné)

2. trieda Včielok-stredňáci a predškoláci (4-5-6 ročné)

3. trieda Motýľov - predškoláci (5-6 ročné)  

Popri základnej výchovno-vzdelávacej činnosti môžu deti v MŠ navštevovať krúžky: anglického jazyka a tanečno-pohybový.

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Deti sa zároveň oboznamujú s prvkami zdravej výživy, ľudových tradícií a enviromentálnej výchovy.

Riaditeľka materskej školy: Mgr. Eva Fartelová

Pedagogický zamestnanci: Mgr. Eva Fartelová, Mgr. Bc. Lucia Ďurišová, Simona Šidlová, Petra Bacigálová, Mgr. Andrea Gécová., Katarína Formanková

Nepedagogickí zamestnanci: Lenka Babačová - ved. šk. jedálne, Rozália Kubicová - kuchárka, Dana Lakyová  - pomocná kuchárka, Soňa Agarski, Katarína Drinková- upratovačky, Mária Slobodová - účtovníčka, Bc. Zlatica Balážová - ekonómka.

Prevádzka MŠ: pondelok-piatok od 6.30-16.30 hod.

Platby za pobyt a stravu treba uhrádzať do 10. dňa daného mesiaca. Deti predškolskej triedy platby za pobyt zo zákona neplatia. 

Neprítomnosť dieťaťa sa odhlasuje do 7. 30 hod.  

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pusté Úľany:

Do Materskej školy v Pustých Úľanoch sa prijímajú deti vo veku spravidla od 3-6 rokov.

Z kapacitných dôvodov sa prednostne prijímajú deti rodičov s trvalým pobytom v obci, alebo v obci pracujúcich:

a) dieťa pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

b) dieťa v predškolskom veku (5-6 ročné)

c) dieťa zamestnaných zákonných zástupcov s prihliadnutím na vek dieťaťa.

Ďalej sa prijíma:

a) dieťa nezamestnaných zákonných zástupcov - ak nie je naplnená kapacita triedy

b) dieťa rodiča, ktorý poberá rodičovský príspevok na druhé dieťa, ak nie je naplnená kapacita triedy


AKTIVITY POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA:

- Návšteva výstavy jesenných plodov záhradkárov v KD v Pustých Úľanoch.

- Šarkaniáda - vyrábanie šarkanov, súťaž "Ako šarkan letí".

- Vystúpenie detí v KD pre našich najstarších "Október - mesiac úcty k starším".

- Sviatok "Medzinárodný deň MŠ- 4.11." - vyrezávanie tekvíc, vyrábanie strašidielok, zábava. 

- Mikulášska besiedka - recitovanie básní a spev piesní Mikulášovi a jeho pomocníkom.

- Výroba vianočných ozdôb na vianočné trhy v KD v Pustých Úľanoch.

- Pečenie medovníčkov a vianočného pečiva 

- Vianočná besiedka " Tešíme sa na Ježiška"- posedenie pri stromčeku, spev kolied.

- Zimné radovánky - súťaž o najkrajšieho snehuliaka.

- Stretnutie s rezbárom, policajtom, veterinárkou, spisovateľkou /poznávanie remesiel/ podľa  možnosti.

- Detský karneval - oslava Fašiangov.

- Návšteva predškolákov v miestnej ZŠ u prvákov.

- Deň otvorených dverí - zápis nových detí.

- Besiedka "Deň matiek".

- "Malí záhradkári" - sadenie zeleniny v škol. záhradke 

- Návšteva Leteckých dní v Abraháme - cesta vláčikom.

- Návšteva miestnej farmy "Gazdovský dvor".

- Účasť na celoslovenských súťažiach v kresbe.

- Plavecký výcvik v Senci.

- Oslava MDD - súťaže, diskotéka so šaškom. 

- Vystúpenie predškolákov na oslavách Dňa obci.

- Rozlúčka predškolákov so škôlkou a kamarátmi, poďakovanie učiteľkám, kuchárkam, upratovačkám básňami a piesňami. 

- V priebehu celého roka účasť na divadelných predstaveniach pre deti.

- "Náš kamarát sviatok má" - oslava sviatkov detí gratuláciou, spevom piesní, malou sladkosťou.

HYMNA NAŠICH ŠKôLKAROV:  

1.  My sme vaše malé LIENKY, my sa radi túlime.

    V našej škôlke sa vždy hráme, ocka, mamku čakáme. 

2.  My sme deti druhej triedy, MRAVČEKOVIA malí sme.

     Pozrite sa na nás všetci, ako pekne spievame.

Refr.: Aj keď prší, aj keď sneží, aj keď svieti slniečko, úsmev pani učiteľky zohrieva nám srdiečko.  

3.  Škôlka tá má veľa rokov a my máme iba päť.

     Usilovné sme my VČIELKY poznať chceme celý svet.

4.  My sme malé MOTÝLIKY veselo si spievame.

     Každé ráno do školičky s radosťou utekáme.

Refr.: Aj keď prší, aj keď sneží, aj keď svieti slniečko, úsmev pani učiteľky zohrieva nám srdiečko.