Úvod

Materská škola v Pustých Úľanoch poskytuje poldennú a celodennú starostlivosť a slúži ako nultý (predškolský) stupeň vzdelávania. Je určená deťom rodičov žijúcich v obci a prijímané sú do nej deti vo veku od 3 do 6 rokov. Sídli v budove MŠ na Hlavnej ul. č. 510. V súčasnosti sú v MŠ otvorené tri triedy (pre najmenšie deti, stredné a pre predškolákov). Prvé dve triedy sa nachádzajú v priestoroch MŠ, trieda pre predškolákov do dočasne umiestnená v budove jedálne ZŠ. V školskom roku 2009/10 navštevuje MŠ 61 detí.

Popri základnej vzdelávaco-výchovnej činnosti môžu deti v MŠ navštevovať viaceré krúžky (anglického jazyka, tanečno-pohybový, keramický) a oboznamovať sa s prvkami zdravej školy, tradíciami regiónu, enviromentálnou výchovou, ako i s rôznymi povolaniami (stretnutia s policajtom, detskou lekárkou, pilotom a letuškou, hasičmi a pod.)

Riaditeľkou školy je Anna Kašubová

pedagogickí zamestnanci: Anna Kašubová, Bc. Lucia Ďurišová, Ľubica Horňanská, Oľga Gécová, Terézia Haršányiová, Simona Malchová.

neped. zamestnanci: Ľubica Nováčiková - ved. šk. jedálne, Eva Hlúbeková - kuchárka, Adriana Wiltschrová - upratovačka

Súčasťou MŠ je jedáleň poskytujúca deťom desiatu, obed a olovrant.

Prevádzka MŠ: pondelok-piatok od 6.30-16.30 hod.

Poplatok za umiestnenie dieťaťa v MŠ je 8,3 Eur/mesiac (250-Sk/mes.)

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pusté Úľany:

1. Do Materskej školy v Pustých Úľanoch sa prijímajú deti vo veku spravidla od 3-6 rokov.

20 detí od 3 do 4 rokov (ak je dieťa mladšie ako 3 roky, počet detí sa o 1 dieťa zníži),

21 detí od 3-6 rokov,

22 detí od 5-6 rokov.

2. Z kapacitných dôvodov sa prednostne prijímajú deti rodičov s trvalým pobytom v obci alebo v obci pracujúcich:

a) dieťa s odloženou školskou dochádzkou,

b) dieťa v predškolskom veku (5-6 ročné),

c) dieťa zamestnaných zákonných zástupcov s prihliadnutím na vek dieťaťa.

3. Ďalej sa prijíma:

a) dieťa nezamestnaných zákonných zástupcov - ak nie je naplnená kapacita triedy,

b) dieťa rodiča, ktorý poberá rodičovský príspevok na druhé dieťa, ak nie je naplnená kapacita triedy,

c) dieťa rodiča, ktorý poberá rodičovský príspevok - ak nie je naplnená kapacita triedy.