Smernica 1/2022 k plaveckému výcviku

                                                           ŠKOLSKÝ PORIADOK NA ŠK. ROK 2021/2022

              Základné                             informácie

Materská škola v Pustých Úľanoch poskytuje poldennú a celodennú starostlivosť pre deti od 3 do 6 rokov. V budove materskej školy máme triedy:

1. trieda Lienok - najmenšie deti (3 ročné)

2. trieda Mravčekov - stredňáci ml. (3 - 4 ročné)

3. trieda Včielok  - stredňáci st. (4 - 5 ročné)

4. trieda Motýľov - predškoláci (5 - 6 ročné)  

Popri základnej výchovno-vzdelávacej činnosti môžu deti v MŠ navštevovať krúžky:

Anglického jazyka, Tanečno-pohybový, Keramický.

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Deti sa zároveň oboznamujú s prvkami zdravej výživy, ľudových tradícií a enviromentálnej výchovy.

Riaditeľka materskej školy: Mgr. Eva Fartelová

Zástupkyňa riaditeľky: Bc., Mgr. Lucia Ďurišová

Pedagogický zamestnanci: Mgr. Eva Fartelová, Anna Kašubová, Ľubica Horňanská, Terézia Haršányiová, Mgr. Bc. Lucia Ďurišová, Simona Šidlová, Petra Bacigálová, Mgr. Andrea Gécová

Nepedagogickí zamestnanci: Lenka Babačová - ved. šk. jedálne, Rozália Kubicová - kuchárka, Rozália Chrenková - pomocná kuchárka, Soňa Agarski, Agneta Kapecska- upratovačky, Štefan Kašuba - kurič, Mária Slobodová, Bc. Zlatica Balážová - ekonómky 

Prevádzka MŠ: pondelok-piatok od 6.30-16.30 hod.

Poplatok za umiestnenie dieťaťa v MŠ: 14,50 Eur/mesiac.

Platby za pobyt a stravu treba uhrádzať do 10. dňa daného mesiaca. Neprítomnosť dieťaťa sa odhlasuje do 7. 30 hod.  

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pusté Úľany:

Do Materskej školy v Pustých Úľanoch sa prijímajú deti vo veku spravidla od 3-6 rokov.

Z kapacitných dôvodov sa prednostne prijímajú deti rodičov s trvalým pobytom v obci alebo v obci pracujúcich:

a) dieťa s odloženou školskou dochádzkou

b) dieťa v predškolskom veku (5-6 ročné)

c) dieťa zamestnaných zákonných zástupcov s prihliadnutím na vek dieťaťa.

Ďalej sa prijíma:

a) dieťa nezamestnaných zákonných zástupcov - ak nie je naplnená kapacita triedy

b) dieťa rodiča, ktorý poberá rodičovský príspevok na druhé dieťa, ak nie je naplnená kapacita triedy


AKTIVITY POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA:

- Návšteva výstavy jesenných plodov záhradkárov v KD v Pustých Úľanoch.

- Šarkaniáda - vyrábanie šarkanov za pomoci rodičov, súťaž "Ako šarkan letí".

- Vystúpenie detí v KD pre našich najstarších "Október - mesiac úcty k starším".

- Deň Svetlonosov - vyrezávanie tekvíc, vyrábanie strašidielok, zábava. 

- Mikulášska besiedka - recitovanie básní a spev piesní Mikulášovi a jeho pomocníkom.

- Výroba vianočných ozdôb na vianočné trhy v KD v Pustých Úľanoch.

- Pečenie medovníčkov a vianočného pečiva za pomoci tr. učiteliek.

- Vianočná besiedka " Tešíme sa na Ježiška"- posedenie pri stromčeku, spev kolied.

- Zimné radovánky - súťaž o najkrajšieho snehuliaka.

- Stretnutie s rezbárom, policajtom, veterinárkou, spisovateľkou /poznávanie remesiel/ podľa  možnosti.

- Detský karneval - oslava Fašiangov.

- Návšteva predškolákov v miestnej ZŠ u prvákov.

- Deň otvorených dverí - zápis nových detí.

- Besiedka "Deň matiek".

- Návšteva Leteckých dní v Abraháme - cesta vláčikom.

- Návšteva miestnej farmy "Gazdovský dvor".

- Účasť na celoslovenských súťažiach v kresbe.

- Oslava MDD - súťaže, diskotéka so šaškom. 

- Vystúpenie predškolákov na oslavách Dňa obci.

- Rozlúčka predškolákov so škôlkou a kamarátmi, poďakovanie učiteľkám, kuchárkam, upratovačkám básňami a piesňami. 

- V priebehu celého roka účasť na divadelných predstaveniach pre deti.

- "Náš kamarát sviatok má" - oslava sviatkov detí gratuláciou, spevom piesní, malou sladkosťou.

HYMNA NAŠICH ŠKôLKAROV:  

1.  My sme vaše malé LIENKY, my sa radi túlime.

    V našej škôlke sa vždy hráme, ocka, mamku čakáme. 

2.  My sme deti druhej triedy, MRAVČEKOVIA malí sme.

     Pozrite sa na nás všetci, ako pekne spievame.

Refr.: Aj keď prší, aj keď sneží, aj keď svieti slniečko, úsmev pani učiteľky zohrieva nám srdiečko.  

3.  Škôlka tá má veľa rokov a my máme iba päť.

     Usilovné sme my VČIELKY poznať chceme celý svet.

4.  My sme malé MOTÝLIKY veselo si spievame.

     Každé ráno do školičky s radosťou utekáme.

Refr.: Aj keď prší, aj keď sneží, aj keď svieti slniečko, úsmev pani učiteľky zohrieva nám srdiečko.